Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion, 7,5 hp

Journalism BA (A), Podcast, Storytelling and Production, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO091G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Podcast, berättande och produktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2020-09-18
 • Senast ändrad: 2020-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grunderna i att planera, genomföra och publicera en podcast.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redovisa hur en podcast och dess innehåll är uppbyggd utifrån en tänkt målgrupp eller publik
- behärska grunder i manusskrivande och intervjuteknik
- behärska grunderna för att arbeta med ljudproduktion: inspelning, redigering och publicering
- arbeta självständigt med ett podcastprojekt

Innehåll

Under den här kursen får du lära dig grundläggande kunskaper när det gäller podproduktion. Kursen fokuserar på intervju, berättande och produktion av podcasts samt grunderna för ljudproduktion. Du kommer att arbeta självständigt med ett podcastprojekt som ska publiceras, och du kommer att lära dig att kritiskt granska publicerade poddar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av flexibla föreläsningar och onlinemöten
Kursen innehåller två examinerande uppgifter
I kursen ingår att lyssna på poddar, lista kommer i kurs-PM

Examination

M100: Skriftlig analys av ett publicerat podcastavsnitt (enskilt arbete), 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Eget podcastprojekt, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur