Journalistik GR (A), Redigering och layout av tryckta medier, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Redigering och layout av tryckta medier, 7,5 hp

Journalism BA (A), Editing and Layout for Print Media, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO092G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Redigering och layout av tryckta medier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-02-12
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2021-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap i redigering och layout för tryckta medier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva bildens, typografins och grafikens betydelse för innehållet
- anpassa och bearbeta bilder och grafik för tryck
- tillämpa sina kunskaper i redigering av tryckta produkter i olika format
- skapa och använda layoutmallar

Innehåll

Kursen innehåller flera moment där studenten ska förstå samspelet mellan typografi, rubriker, bildhantering och textredigering. Vi arbetar även med olika sidformat, samt användning av och hantering av typografiska- och layoutmallar för redigering.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av flexibla föreläsningar och onlinemöten. För att kunna fullgöra examinationen bör studenten regelbundet läsa tidningar av olika slag.

Examination

M100: Skriftligt arbete om typografi och dagspress, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Tillämpad redigering på färdiga mallar för programvaran Adobe InDesign samt bearbetning av bild, Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M300: Skapande av mallar i Adobe InDesign, tillämpad redigering samt skriftlig inlämning om skapade redigeringsmallar, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M400: Skriftligt arbete om magasin/veckotidning samt tillämpad redigering av magasin, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Tillgång till programmen Adobe InDesign och Adobe Photoshop krävs.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alm Per, Eliasson Erik
 • Titel: Att fånga läsaren – En handbok i tidningsredigering
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: E-bok: https://webshop.blankettbanken.se/produkt/att-fanga-lasaren-ebok/
 • Författare/red: Bo Bergström
 • Titel: Samspel text bild
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Water Publishing
 • Kommentar: E-bok: https://www.adlibris.com/se/e-bok/samspel-text-bild-9789198415223

Sidan uppdaterades 2021-04-21