Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Journalistik GR (A), Retorik, 7,5 hp

Journalism BA (A), Rhetoric, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JO050G
Ämne huvudområde: Journalistik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Retorik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-17
Fastställd: 2010-09-30
Senast ändrad: 2013-07-01
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig kunskaper om retorik som uttrycks-, kommunikations- och kunskapsform.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- känna till retorikens grunder.
- kunna värdera begrepp, perspektiv, tekniker och metoder inom retorikens område.
- kritiskt kunna diskutera egna och andras lösningar samt kunna föreslå alternativ.
- kunna planera, förbereda och genomföra olika presentationer
- kunna analysera, bilder, texter och andra former av retoriska situationer

Innehåll

Kursen belyser:
- studier av presentationsteknik för olika situationer
- analyser av olika tal, text och bilder
- presentationsövningar

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar.

Examination

Examinationen består av individuella arbetsuppgifter, muntliga presentationer samt skriftlig examination.

Obligatorisk närvaro gäller vid vissa föreläsningar, handledningar och övningar samt vid seminarier och genomgångar.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bergqvist, Elaine, Snacka snyggt: modern retorik, Norstedsts, 2011, 9789113027784

Carlsson Anders, Koppfeldt Thomas, Bilder i reklam, nyheter och livsstilsmedia, Liber, 2008, 978-91-47-07748-9

Juhlin, Lotta, Den goda kommunikationen, rösten, kroppsspråket och retoriken, Studentlitteratur, 2005

Kvarnbrandt Alexandra, Yes we can! En studie i Barack Obamas tal med särskild tonvikt på topos ”personlig bakgrund”., Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, 2011, http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:419177/FULLTEXT01

Rolf Hedquist, Trovärdighet - en förutsättning för förtroende, Stockholm, Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002 rapport 182, ISSN 1401-2383, http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/Trov%C3%A4rdighet%20-%20en%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rtroende%20.pdf

Rudenstam, Charlotte, Börja Tala, Ordfront förlag, 2005

Under kursen anvisade bloggar och webbplatser.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.