Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Journalistik GR (A), Säker digital kommunikation och källskydd, 7,5 hp

Journalism BA (A), Secure Digital Communication and Source Protection, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO086G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Säker digital kommunikation och källskydd
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-09-04
 • Fastställd: 2020-03-16
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för att identifiera risker samt skydda sina källors och sin egen digitala kommunikation, samt sitt insamlade digitala material.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
- värdera risker vid digital kommunikation, och hur man förebygger dessa i sina egna processer.
- tillämpa metoder och använda programvara för krypterad digital kommunikation och källskydd.
- tillämpa metoder och använda programvara för att samla in, lagra och skydda digitalt material i krypterad form.

Innehåll

Kursen ger studenten grundläggande kunskap om metoder och verktyg för att skydda sin digitala kommunikation med källor och sitt digitalt lagrade material. Kursen ger även kunskaper i hur man värderar och förebygger risker i sin egen digitala arbets- och kommunikationsprocess.
Kursen behandlar verktyg för krypterad lagring och kommunikation samt metoder för att inhämta fakta från internet med så små digitala fotspår som möjligt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

M100: Inventera dina digitala praktiker för kommunikation och lagring samt hot och risker mot den digitala säkerheten och källskyddet, Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Tillämpning: Använd krypterad kommunikation och lagring för att lämna in de uppgifter du utför i M100, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Utforma en åtgärdsplan för att höja den digitala säkerhetsnivån i en organisation eller verksamhet, Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För godkänt kursbetyg ska alla delmoment vara godkända.
Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aftonbladet
 • Titel: Aftonbladet Secure Drop
 • Webbadress: https://securedrop.org/directory/aftonbladet/
 • Författare/red: Anders Thoresson
 • Titel: Internetguide #38, Kom i gång med säkrare mobiltelefon!
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/Sakrare-mobiltelefon.pdf
 • Författare/red: Anders Thoresson
 • Titel: Internetguide #39, Kom i gång med Tor!
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/kom_igang_med-tor.pdf
 • Författare/red: Anders Thoresson
 • Titel: Kom igång med PGP!
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/kom-igang-med-pgp/
 • Kommentar: Antal sidor: 25
 • Författare/red: Glenn Greenwald
 • Titel: Storebror ser dig – Edward Snowden och den globala övervakningsstaten
 • Förlag: Leopard förlag 2014
 • Webbadress: Finns som e-bok.
 • Kommentar: Antal sidor: 312
 • Författare/red: Jeanette Gustafsdotter
 • Titel: Journalistikens lagar
 • Förlag: Morfem Förlag 2019
 • Kommentar: Antal sidor: 214
 • Författare/red: Jennifer R. Henrichsen, Michelle Betz, Joanne M. Lisosky
 • Titel: Building digital safety for journalism: a survey of selected issues
 • Förlag: UNESCO
 • Webbadress: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232358
 • Kommentar: Antal sidor: 101 Kommentar: Läs sid. 1 - 50
 • Författare/red: Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB)
 • Titel: Informationssäkerhet.se
 • Kommentar: Utskrift av relevanta delar tillhandahålls av institutionen som pdf.
 • Författare/red: Paul Bradshaw
 • Titel: Chilling effect
 • Förlag: Digital journalism
 • Webbadress: https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1251329
 • Kommentar: Antal sidor: 20
 • Författare/red: Sebastian van Baalen
 • Titel: Google wants to know your location
 • Förlag: Sage journals, volym 14, upplaga 4
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/Sakrare-mobiltelefon.pdf
 • Kommentar: Antal sidor: 17
 • Författare/red: Surveillance Self-Defense (SSD.EFF.ORG)
 • Titel: Keeping Your Data Safe
 • Förlag: Upphovsorganisation: Electronic Frontier Foundation
 • Kommentar: https://ssd.eff.org/en/module/keeping-your-data-safe
 • Författare/red: Surveillance Self-Defense (SSD.EFF.ORG)
 • Titel: The problem with Mobile Phones
 • Förlag: Upphovsorganisation: Electronic Frontier Foundation
 • Webbadress: https://ssd.eff.org/en/module/problem-mobile-phones
 • Författare/red: Sus Andersson, Petra Jankov Picha, Fredrik Laurin och Anders Thoresson
 • Titel: Internetguide #35, Digitalt källskydd
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/digitalt-kallskydd-2.pdf
 • Kommentar: Antal sidor: 71 ISBN: 978-91-7611-857-3
 • Författare/red: Svenska Journalistförbundet
 • Titel: Digitala källskyddet måste stärkas
 • Kommentar: Digital upplaga (debattartikel): https://www.sjf.se/aktuellt/201904/digitala-kallskyddet-maste-starkas
 • Författare/red: Sveriges radio
 • Titel: Radioleaks
 • Webbadress: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4069&artikel=4380829
 • Författare/red: Sveriges Radio
 • Titel: Public service-handbok
 • Webbadress: https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/14620.pdf
 • Kommentar: Antal sidor: 7 (kapitel 12, Anonymitet och källskydd)

Video:
Föredrag: Think your email is safe? Think Again. (Youtube-video)
Filmad vid Tech Open Air 2017. (14 minuter)
Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=hJc9iKIRK9M