Kursplan

Kursplan för Journalistik GR (A), Video för sociala medier, 7,5 hp

Journalism BA (A), Video for Social Media, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO084G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Video för sociala medier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-11-16
 • Fastställd: 2019-01-21
 • Senast ändrad: 2019-06-11
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska öva upp färdigheter i att producera rörlig bild i kommunikativt syfte avsedd för publicering på sociala medier. Syftet är även att öva och diskutera den dramaturgi och berättarteknik som används för att förmedla budskap med hjälp av rörlig bild.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna redogöra för och tillämpa:
- hur man berättar med rörlig bild
- de dramaturgiska grepp som används för att förmedla ett budskap med hjälp av rörlig bild
- hur man skriver ett manus anpassat för rörlig bild på sociala medier
- vilka lagar som styr var det är tillåtet att filma samt vad och vem som får filmas

Innehåll

Kursen fokuserar på övningar och diskussioner kring hur man berättar och kommunicerar med hjälp av rörlig bild. Studenten får också genom uppgifter öva i filmning, filmteknik, dramaturgi och postproduktion som inriktar sig på att förmedla budskap i videor på sociala medier. I kursen diskuteras också vilka lagar som avgör var och vem du får filma.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av praktiska övningar, föreläsningar och seminarier.

Examination

M100 Praktiska uppgifter i filmteknik och berättande (enskilt arbete), seminarier (i grupp), 3 hp
Betygsskala: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M200 Quiz om lag och rätt (enskilt arbete), 1 hp
Betygsskala: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M300 Praktisk uppgift i filmteknik, bildberättande, ljud och grafik samt en skriftlig rapport (enskilt arbete), 3,5 hp
Betygsskala: A, B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt och F är Underkänt.

För att få godkänt slutbetyg på kursen skall alla delmoment ovan vara godkända. Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av betygen på delmomenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: DSLR Video Shooter
 • Artikeltitel: Audio Levels for Video Recording and Editing
 • : https://www.youtube.com/watch?v=UAb-hV2uBj4
 • Kommentar: Hemsida Youtube.com
 • Författare: Frida Forsén
 • Artikeltitel: Så får du till de första tre sekunderna i din video
 • : https://www.gostoryengine.com/stories/sa-far-du-till-de-forsta-tre-sekunderna-i-din-video?utm_source=Linkedin&utm_medium=Artikel&utm_campaign=sa-far-du-till-de-forsta-tre-sekunderna-i-din-video
 • Kommentar: Hemsida: gostoryengine.com
 • Författare/red: Internetstiftelsen
 • Titel: Svenskarna och internet
 • Förlag: Internetstiftelsen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • : https://www.iis.se/
 • Författare: Jake Kilroy
 • Artikeltitel: How to Write an Awesome Video Script in 8 Steps
 • : https://www.columnfivemedia.com/how-to-write-a-video-script-like-video-agency
 • Författare: Johan Wessel
 • Artikeltitel: GDPR – Så påverkas fotografer av den nya lagen
 • : https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsr-tt/gdpr-s-p-verkas-fotografer-av-den-nya-lagen
 • Kommentar: Hemsida: kamerabild.se
 • Författare: Jonna Ekman
 • Artikeltitel: Så skriver du videomanus för sociala medier
 • : https://storyenginestories.com/article/5b97ae461f8f24128bdbf409/sa-skriver-du-videomanus-for-sociala-medier
 • Författare/red: Kenneth Kobre
 • Titel: Videojournalism Multimedia Storytelling
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Finns även som E-bok
 • Författare/red: Steve Stockman
 • Titel: How to Shoot Video That Doesn't Suck
 • Förlag: Workman Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Svenska fotografers förbund
 • Artikeltitel: Rådgivning och juridik
 • : https://www.sfoto.se/radgivning-och-juridik/radgivning-och-juridik/
Övrig information
Kursen kräver att studenten använder egen utrustning i form av mobiltelefon eller filmkamera/kamera att filma med samt valfritt program för filmredigering.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas in till rektor.