Journalistik GR (A), Video för sociala medier, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Video för sociala medier, 7,5 hp

Journalism BA (A), Video for Social Media, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO113G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Video för sociala medier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-09-16
 • Senast ändrad: 2023-03-07
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska öva upp färdigheter i att producera video i kommunikativt syfte avsedd för publicering på sociala medier. Syftet är även att öva och diskutera den dramaturgi och berättarteknik som används för att förmedla budskap med hjälp av video.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna redogöra för och tillämpa:
- hur man berättar med video
- de dramaturgiska grepp som används för att förmedla ett budskap med hjälp av video
- hur man skriver ett manus anpassat för video på sociala medier
- vilka lagar som styr var det är tillåtet att filma samt vad och vem som får filmas

Innehåll

Kursen fokuserar på övningar och diskussioner kring hur man berättar och kommunicerar med hjälp av video. Studenten får också genom uppgifter öva i filmning, filmteknik, dramaturgi och postproduktion som inriktar sig på att förmedla budskap i videor på sociala medier. I kursen diskuteras också vilka lagar som avgör var och vem du får filma.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av praktiska övningar, föreläsningar och seminarier.

Examination

M101: Praktiska uppgifter i filmteknik och berättande (enskilt arbete), seminarier (i grupp), 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Quiz om lag och rätt (enskilt arbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M301: Praktiska uppgifter i filmteknik, bildberättande, ljud och grafik samt en skriftlig rapport (enskilt arbete), 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av betygen på delmomenten. Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier. Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kräver att studenten använder egen utrustning i form av mobiltelefon eller filmkamera/kamera att filma med samt valfritt program för filmredigering.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Kursen kan ej ingå i samma examen som JO100G eller JO084G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: DSLR Video Shooter
 • Artikeltitel: Audio Levels for Video Recording and Editing
 • Webbadress: https://www.youtube.com/watch?v=UAb-hV2uBj4
 • Kommentar: Hemsida Youtube.com
 • Författare: Frida Forsén
 • Artikeltitel: Så får du till de första tre sekunderna i din video
 • Kommentar: Tillhandahålls som PDF
 • Författare: Jonna Ekman
 • Artikeltitel: Så skriver du videomanus för sociala medier
 • Kommentar: Tillhandahålls som PDF
 • Författare/red: Kenneth Kobre
 • Titel: Videojournalism Multimedia Storytelling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Finns även som E-bok
 • Författare/red: Steve Stockman
 • Titel: How to Shoot Video That Doesn't Suck
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Workman Publishing
 • Författare/red: storykit.io
 • Titel: Kill your darlings – så skriver du ett effektivt manus
 • Kommentar: Tillhandahålls som PDF
 • Författare/red: storykit.io
 • Titel: Storytelling i en social värld
 • Kommentar: Tillhandahålls som PDF
 • Författare: Svenska fotografers förbund
 • Artikeltitel: Rådgivning och juridik
 • Webbadress: https://www.sfoto.se/radgivning-och-juridik/radgivning-och-juridik/

Sidan uppdaterades 2023-03-07