Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Media and Communication Science Ba (A), Communicative Leadership, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK082G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kommunikativt ledarskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2017-10-23
 • Senast ändrad: 2020-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-11

Syfte

Kursen syftar till en fördjupning inom organisationers interna kommunikation med särskilt fokus på ledarens kommunikativa roll och kommunikationen mellan chefer och medarbetare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva centrala teorier om ledarskap
- redogöra för forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare
- beskriva ett kommunikationsproblem relaterat till kursens innehåll

Innehåll

Kursen belyser teorier och aktuell forskning om ledarskap och ledares kommunikativa roll i organisationer. Kursen tar också upp kommunikatörers roll som utbildare och rådgivare till chefer i kommunikationsfrågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar samt lärarledd handledning.

Distanskurs:
Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment.

Examination

M101: Skriftlig diskussion (enskilt arbete), 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M201: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M500: Skriftlig rapport (grupparbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M600: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M700: Muntlig redovisning (grupparbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Distanskurs:
Examinationsmoment M101 och M201

Campuskurs:
Examinationsmoment M500, M600 samt M700

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Begränsning av undervisningen: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan
 • Artikeltitel: Managers doing leadership: The extra-ordinarization of the mundane
 • År/Volym/nr/sidor: Human Relations
 • Tidskrift: 2003, 56(12), 1435-1459
 • Kommentar: 24 sidor
 • Författare: Bergman, Sandra
 • Artikeltitel: When communication professionals become trainers: A new role
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Communication Management
 • Tidskrift: 2020, 24(2), 85-102
 • Kommentar: 17 sidor
 • Författare: Hamrin, Solange
 • Artikeltitel: Recontextualizing communicative leadership: The interplay of discourses in a Swedish multinational organization
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Strategic Communication
 • Tidskrift: 2016, 10(1), 18-35
 • Kommentar: 17 sidor
 • Författare: Hartge, Timothy, Callahan, Thomas. & King, Cynthia
 • Artikeltitel: Leaders' behaviors during radical change processes: Subordinates' perceptions of how well leader behaviors communicate change
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Business Communication
 • Tidskrift: 2019, 56(1), 100-121
 • Kommentar: 21 sidor
 • Författare: Johansson, C, Miller, V. D, Hamrin, S
 • Artikeltitel: Conceptualizing Communicative Leadership. A framework for analyzing and developing leaders’ communication competence
 • År/Volym/nr/sidor: Corporate Communications: An International Journal
 • Tidskrift: 2014 19(2), 147-165
 • Kommentar: 18 sidor
 • Författare: Newman, Sean A., Ford, Robert C., Marshall, Greg W.
 • Artikeltitel: Virtual team leader communication: Employee perception and organizational reality
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Business Communication
 • Tidskrift: 2020, 57(4), 452-473
 • Kommentar: 21 sidor
 • Författare/red: Northouse, P G.
 • Titel: Leadership. Theory and Practice
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 520 sidor

Referenslitteratur

 • Författare/red: Microsoft White Paper
 • Titel: Building resilience and maintaining inovation in a hybrid world: Modernizing the workplace emerges as top business transformation priority
 • Upplaga: 2020
 • Webbadress: https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/56/2020/10/MS-Whitepaper-14-Oct.pdf
 • Författare: Pullan, Penny
 • Artikeltitel: Virtual leadership
 • År/Volym/nr/sidor: ITNOW
 • Tidskrift: 2016, 58(3), 58-59
 • Kommentar: 2 sidor
 • Författare: Zerfass, Ansgar & Volk, Sophia C.
 • Artikeltitel: How communication departments contribute to corporate success: The communications contributions framework
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Communication Management
 • Tidskrift: 2018, 22(4), 397-415
 • Kommentar: 18 sidor