Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Media and Communication Science Ba (A), Communicative Leadership, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK082G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kommunikativt ledarskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2017-10-23
Senast ändrad: 2017-10-23
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Kursen syftar till en fördjupning inom organisationers interna kommunikation med särskilt fokus på ledarens kommunikativa roll och kommunikationen mellan chefer och medarbetare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
– kunna beskriva centrala teorier om ledarskap
– kunna redogöra för forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare
– kunna analysera ett kommunikationsproblem relaterat till kursens innehåll

Innehåll

Kursen är en påbyggnadskurs inom organisationers kommunikation som behandlar ledares kommunikativa roll i organisationer.

Kursen belyser:
– teorier om ledarskap och ledares kommunikativa roll i organisationer
– aktuell forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare
– kommunikatörers roll som utbildare och rådgivare till chefer i interna kommunikationsfrågor

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och lärarledd handledning.

Examination

I kursen förekommer både skriftliga och muntliga examinationer. De genomförs både individuellt och i grupp med krav på närvaro och aktivt deltagande. Frånvaro och sent inlämnade uppgifter kan påverka kursbetyget negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Abfalter, D.
Artikeltitel: Authenticity and Respect. Leading Creative Teams in the Performing Arts.
Tidskrift: Creativity and Innovation Management
År/Volym/nr/sidor: 2013
Kommentar: 295-306

Författare: Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan
Artikeltitel: Managers doing leadership: The extra-ordinarization of the mundane
Tidskrift: Human Relations
År/Volym/nr/sidor: 2003 56(12) 1435–1459. [24s]

Författare: Fairhurst, Gail T., & Connaughton, Stacey
Artikeltitel: Leadership: A communicative perspective
Tidskrift: Leadership
År/Volym/nr/sidor: 2014, 10(1), 7-35
Kommentar: 28 sidor

Författare: Hamrin, Solange
Artikeltitel: Recontextualizing Communicative Leadership: The Interplay of Discourses in a Swedish Multinational Organization
Tidskrift: International Journal of Strategic Communication
År/Volym/nr/sidor: 2016, 10(1), 18-35
Kommentar: 17 sidor

Författare: Heide, Mats & Simonsson, Charlotte
Artikeltitel: Putting coworkers in the limelight: New challenges for communication professionals
Tidskrift: International Journal of Strategic Communication
År/Volym/nr/sidor: 2011, 5(4), 201-220
Webbadress: www.tandfonline.com/
Kommentar: 19 sidor

Författare/red: Johansson, C, Miller, V. D, Hamrin, S
Titel: Communicative Leadership. Theories, Concepts, and Central Communication Behaviors
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mittuniversitetet, DEMICOM
Kommentar: Kan laddas ner via www.miun.se/demicom

Författare/red: Northouse, P.G.
Titel: Leadership: Theory and practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage
Kommentar: (435s)

Författare: Seeger, Matthew W. & Ulmer, Robert R
Artikeltitel: Explaining Enron: Communication and Responsible Leadership
Tidskrift: Management Communication Quarterly
År/Volym/nr/sidor: 2003 17(1), 58–84. [26s]

Referenslitteratur

Författare/red: Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte
Titel: Kommunikation & organisation
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.