Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Media and Communication Science Ba (A), Communicative Leadership, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK082G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kommunikativt ledarskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2017-10-23
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till en fördjupning inom organisationers interna kommunikation med särskilt fokus på ledarens kommunikativa roll och kommunikationen mellan chefer och medarbetare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva centrala teorier om ledarskap
- redogöra för forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare
- beskriva ett kommunikationsproblem relaterat till kursens innehåll

Innehåll

Kursen belyser teorier och aktuell forskning om ledarskap och ledares kommunikativa roll i organisationer. Kursen tar också upp kommunikatörers roll som utbildare och rådgivare till chefer i kommunikationsfrågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar samt lärarledd handledning.

Distanskurs:
Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment.

Examination

M101: Skriftlig diskussion (enskilt arbete), 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M201: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M500: Skriftlig rapport (grupparbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M600: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M700: Muntlig redovisning (grupparbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan
 • Artikeltitel: Managers doing leadership: The extra-ordinarization of the mundane
 • År/Volym/nr/sidor: Human Relations
 • Tidskrift: 2003, 56(12), 1435-1459
 • Kommentar: 24 sidor
 • Författare: Bäckström, I., Ingelsson, P., & Johansson, C.
 • Artikeltitel: How Communicative Leadership influences co-workers' health – A Quality Management perspective.
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Quality and Service Sciences
 • Tidskrift: 2016 8 (2), 143 - 158.
 • Författare: Cardon, P. W., Huang, Y., & Power, G.
 • Artikeltitel: Leadership communication on internal digital platforms. Emotional capital and corporate performance: The case for leader-centric listening
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Business Communication
 • Tidskrift: 2019, pp. 1-27
 • : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2329488419828808
 • Kommentar: 27 sidor
 • Författare: Heide, M & Simonsson, C
 • Artikeltitel: Putting coworkers in the limelight: New challenges for communication professionals
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Strategic Communication
 • Tidskrift: 2011, 5(4), 201-220
 • Kommentar: 19 sidor
 • Författare: Johansson, C, Miller, V. D, Hamrin, S
 • Artikeltitel: Conceptualizing Communicative Leadership. A framework for analyzing and developing leaders’ communication competence
 • År/Volym/nr/sidor: Corporate Communications: An International Journal
 • Tidskrift: 2014 19(2), 147-165
 • Kommentar: 18 sidor
 • Författare/red: Northouse, P G.
 • Titel: Leadership. Theory and Practice
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 520 sidor
Övrig information
Begränsning av undervisningen: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.