Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Market Communication, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK079G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Marknadskommunikation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-11-05
 • Fastställd: 2017-10-31
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om grundläggande teorier och begrepp inom marknadskommunikation. I kursen diskuteras marknadsföringens mikro- och makromiljö, målformulering, strategiska överväganden, samt målgrupper och olika kanalval utifrån ett kampanjperspektiv.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- definiera och förklara grundläggande teorier, historisk utveckling, begrepp, modeller och sammanhang inom marknadsföring och marknadskommunikation samt användbarheten och begränsningarna hos desamma
- beskriva hur processen kring planering och genomförande av marknadskommunikationsplaner går till
- beskriva och diskutera möjliga budskaps- och kanalval samt argumentera för vad som ger största möjliga genomslag
- reflektera kring en kampanj utifrån budskapsutformning i förhållande till tänkta målgrupper
- beskriva hur den digitala utvecklingen påverkar arbetet med marknadskommunikation

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och principer inom marknadskommunikation. Kursen belyser kopplingen mellan marknadsföring, marknadskommunikation och samhällskommunikation.

Kursen tar upp olika verktyg inom området marknadskommunikation samt hur dessa verktyg kan användas i syfte att kommunicera med en organisations omvärld.

Kursen beskriver processen med att arbeta fram en marknadsstrategi, d.v.s. kursen tydliggör hur olika budskapsstrategier och kanalval för marknadskommunikation kan integreras i en kampanjsituation.

Kursen avslutas med en kampanjanalys med fokus på utformning av budskap i förhållande till tilltänkta målgrupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar.

Vid distanskurs gäller följande: Inga sammankomster. Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

M101: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Muntlig redovisning (grupparbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M201: Skriftlig hemtentamen (enskilt arbete), 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Skriftlig rapport (grupparbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Skriftlig tentamen (enskilt arbete), 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskursen examineras genom:
M200 1 hp Muntlig redovisning (grupparbete)
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U).

M300 2 hp Skriftlig rapport (grupparbete)
Betyg: A,B,C,D,E,FX eller F. A-E är Godkänt, och Fx och F är Underkänt.

M400 4,5hp Skriftlig tentamen (enskilt arbete)
Betyg: A,B,C,D,E,FX eller F. A-E är Godkänt, och Fx och F är Underkänt.

Distanskursen examineras genom:
M101 3hp Skriftlig rapport (enskilt arbete)
Betyg: A,B,C,D,E,FX eller F. A-E är Godkänt, och Fx och F är Underkänt.

M201 4,5hp Skriftlig hemtentamen (enskilt arbete)
Betyg: A,B,C,D,E,FX eller F. A-E är Godkänt, och Fx och F är Underkänt.

För att få ett godkänt slutbetyg på kursen ska alla delmoment ovan vara godkända.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination till studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas tre examinationstillfällen inom loppet av ett år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Begränsning av undervisning: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Achrol, Ravi S. and Kotler, Philip
 • Artikeltitel: Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium
 • År/Volym/nr/sidor: 2012, Volume 40, Issue 1, pp 35–52
 • Tidskrift: Journal of the Academy of Marketing Science
 • Kommentar: 17 sidor
 • Författare: Bala, Madhu & Verma, Deepak
 • Artikeltitel: A Critical Review of Digital Marketing
 • År/Volym/nr/sidor: International Journal of Management, IT & Engineering
 • Tidskrift: 2018, 8(10), 321-339
 • : https!KOLON!//ssrn.com/abstract=3545505
 • Kommentar: 18 sidor
 • Författare/red: Chaffey, Dave & Ellis-Chadwick, Fiona
 • Titel: Digital marketing
 • Förlag: Pearson Education
 • Upplaga: Senaste
 • Kommentar: ca 576 sidor
 • Författare: Eric H. Shaw, D. G.Brian Jones
 • Artikeltitel: A history of schools of marketing thought
 • År/Volym/nr/sidor: 2005, Volume 5(3)!KOLON! 239–281
 • Tidskrift: Marketing Theory
 • Kommentar: 42 sidor
 • Författare/red: Micael Dahlén, Fredrik Lange, Sara Rosengren
 • Titel: Optimal marknadskommunikation
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 514 sidor

Referenslitteratur

 • Titel: Marknadsföringslagen 2008:486
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: https!KOLON!//lagen.nu/2008!KOLON!486
Kurskompendium tillkommer.