Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Market Communication, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK033G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Marknadskommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-11-05
Fastställd: 2007-12-07
Senast ändrad: 2013-09-29
Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om grundläggande teorier och begrepp inom marknadsföring med fokus på marknadskommunikation. I kursen diskuteras marknadsföringens mikro- och makro miljö, målformulering, strategiska överväganden, samt målgrupper och olika kanalval utifrån ett kampanjperspektiv.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- definiera och förklara grundläggande teorier, historisk utveckling, begrepp, modeller och sammanhang inom marknadsföring och marknadskommunikation samt användbarheten och begränsningarna hos desamma
- beskriva hur processen kring planering och genomförande av marknadskommunikationsplaner går till
- beskriva och diskutera möjliga budskaps- och kanalval samt argumentera för vad som ger största möjliga genomslag
- reflektera kring en kampanj utifrån budskapsutformning i förhållande till tänkta målgrupper
- beskriva hur den digitala utvecklingen påverkar arbetet med marknadskommunikation

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och principer inom marknadsföring. Kursen belyser kopplingen mellan marknadsföring, marknadskommunikation och samhällskommunikation.

Kursen tar upp olika verktyg inom området marknadskommunikation samt hur dessa verktyg kan användas i syfte att kommunicera med en organisations omvärld.

Kursen beskriver processen med att arbeta fram en marknadsplan, d.v.s. kursen tydliggör hur olika budskapsstrategier och kanalval för marknadskommunikation kan integreras i en kampanjsituation.

Kursen avslutas med en kampanjanalys med fokus på utformning av budskap i förhållande till tilltänkta målgrupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar.

Vid distanskurs gäller följande: Inga sammankomster. Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Campuskursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar såväl individuellt som i grupp. Vissa kursmoment är obligatoriska på campuskursen.

Distanskursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Marknadsföringslagen 2008:486
Upplaga: 2008
Kommentar: https://lagen.nu/2008:486

Författare/red: Grunig, James E, Grunig Larissa A
Titel: The Relationship between public relations and marketing in excellent organisations: evidence from the IABC study
Upplaga: 1998
Kommentar: Forskningsartikel: Journal of Marketing Communications 4 Sidor: 141-162

Författare/red: Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John A & Armstrong, Gary
Titel: Principles of marketing, Swedish edition
Upplaga: 2011
Förlag: Prentice Hall
Kommentar: Svenska versionen

Författare/red: Mårtensson, Rita
Titel: Marknadskommunikation - Kund, Värde, Lönsamhet
Upplaga: 2009
Kommentar: Kapitel 1, 5 - 12.

Författare/red: Olof Holm
Titel: Integrated marketing communication: from tactics to strategy
Upplaga: 2006
Förlag: Emerald Group Publishing Limited
Kommentar: Publikation: Corporate Communications: An International Journal Vol. 11 No. 1 Sidor: pp. 23-33 Kommentar: DOI 10.1108/13563280610643525

Författare/red: Tufvesson, Ingmar
Titel: Hundra år av marknadsföring
Upplaga: 2005
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN13: 9789144028217

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.