Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Market Communication, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK079G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Marknadskommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-11-05
Fastställd: 2017-10-31
Senast ändrad: 2017-10-31
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om grundläggande teorier och begrepp inom marknadskommunikation. I kursen diskuteras marknadsföringens mikro- och makromiljö, målformulering, strategiska överväganden, samt målgrupper och olika kanalval utifrån ett kampanjperspektiv.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- definiera och förklara grundläggande teorier, historisk utveckling, begrepp, modeller och sammanhang inom marknadsföring och marknadskommunikation samt användbarheten och begränsningarna hos desamma
- beskriva hur processen kring planering och genomförande av marknadskommunikationsplaner går till
- beskriva och diskutera möjliga budskaps- och kanalval samt argumentera för vad som ger största möjliga genomslag
- reflektera kring en kampanj utifrån budskapsutformning i förhållande till tänkta målgrupper
- beskriva hur den digitala utvecklingen påverkar arbetet med marknadskommunikation

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och principer inom marknadskommunikation. Kursen belyser kopplingen mellan marknadsföring, marknadskommunikation och samhällskommunikation.

Kursen tar upp olika verktyg inom området marknadskommunikation samt hur dessa verktyg kan användas i syfte att kommunicera med en organisations omvärld.

Kursen beskriver processen med att arbeta fram en marknadsstrategi, d.v.s. kursen tydliggör hur olika budskapsstrategier och kanalval för marknadskommunikation kan integreras i en kampanjsituation.

Kursen avslutas med en kampanjanalys med fokus på utformning av budskap i förhållande till tilltänkta målgrupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar.

Vid distanskurs gäller följande: Inga sammankomster. Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Campuskursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar såväl individuellt som i grupp. Vissa kursmoment är obligatoriska på campuskursen.

Distanskursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Achrol, Ravi S. and Kotler, Philip
Artikeltitel: Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium
Tidskrift: Journal of the Academy of Marketing Science
År/Volym/nr/sidor: 2012, Volume 40, Issue 1, pp 35–52
Kommentar: 17 sidor

Författare: Eric H. Shaw, D. G.Brian Jones
Artikeltitel: A history of schools of marketing thought
Tidskrift: Marketing Theory
År/Volym/nr/sidor: 2005, Volume 5(3): 239–281
Kommentar: 42 sidor

Författare/red: Micael Dahlén, Fredrik Lange, Sara Rosengren
Titel: Optimal marknadskommunikation
Upplaga: 3:e upplagan, 2017
Förlag: Liber
Kommentar: 514 sidor

Författare/red: Roger Ström och Martin Vendel
Titel: Digital Marknadsföring
Upplaga: 1:a upplagan, 2015
Förlag: Sanoma Utbildning
Kommentar: 221 sidor

Referenslitteratur

Titel: Marknadsföringslagen 2008:486
Upplaga: 2008
Kommentar: https://lagen.nu/2008:486

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas till rektor.