Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Organizational Communication, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK044G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Organisation och kommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2009-03-10
Senast ändrad: 2014-03-17
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper som ger en förståelse för samspelet mellan organisationers struktur, kultur och kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
- känna till organisationsteorins historiska utveckling
- kunna redogöra för olika synsätt och teorier inom organisationskommunikation
- kunna diskutera intern kommunikation i förhållande till organisationsmedlemmars behov, sociala roller och organisationers ledarskap och kultur.
- kunna redogöra för olika typer av processer i organisationer.

Innehåll

I kursen introduceras områdena organisationsteori, organisationskommunikation och organisationskultur. Teorierna inom dessa områden diskuteras i relation till exempel från olika typer av organisationer. Intern kommunikation inom organisationer kartläggs och analyseras. Processer av olika slag i organisationer studeras.

Kursen belyser:
- organisationsteori utifrån såväl historiska som moderna perspektiv
- organisationskommunikation i teori och praktik
- organisationskultur
- ledarskap
- processer i organisationer

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar.
Vid distanskurs gäller följande: Inga sammankomster. Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

I kursen förekommer både skriftliga och muntliga examinationer. De genomförs både individuellt och i grupp med krav på närvaro och aktivt deltagande. Frånvaro och sent inlämnade uppgifter kan påverka kursbetyget negativt.
Distanskursen examineras genom skriftliga uppgifter.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo
Titel: Integrerad organisationslära
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Webbadress: www.studentlitteratur.se
Kommentar: 480 sidor

Författare/red: Heide, M, Johansson, C & Simonsson, C
Titel: Kommunikation i organisationer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Webbadress: www.liber.se
Kommentar: 281 sidor

Författare/red: Keyton, Joann
Titel: Communication and organizational culture
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications
Webbadress: www.sagepub.com
Kommentar: 232 sidor.

Författare: Vercic, A, Vercic, D, & Shriramesh, K
Artikeltitel: Internal communication: Definition, parameters, and the future
Tidskrift: Public Relations Review
År/Volym/nr/sidor: 2012, 38(2), 223-230
Webbadress: www.journals.elsevier.com/public-relations-review/
Kommentar: 7 sidor

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod MK005G

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.