Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Organizational Communication, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK044G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisation och kommunikation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2009-03-10
 • Senast ändrad: 2022-12-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper som ger en förståelse för samspelet mellan organisationers struktur, kultur och kommunikation samt grundläggande kunskaper kring modeller för omvärldsbevakning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva organisationsteorins historiska utveckling
- redogöra för olika synsätt och teorier inom organisationskommunikation
- diskutera intern kommunikation i förhållande till organisationsmedlemmars behov, sociala roller och kultur
- redogöra för olika typer av processer i organisationer

Innehåll

I kursen introduceras områdena organisationsteori, organisationskommunikation och organisationskultur. Teorierna inom dessa områden diskuteras i relation till exempel från olika typer av organisationer. Intern kommunikation inom organisationer kartläggs och diskuteras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, seminarier, praktiska övningar och eventuella studiebesök.

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

M101: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M202: Deluppgift I (enskilt arbete), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M301: Deluppgift II (enskilt arbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Skriftlig rapport (enskilt arbete), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M401: Deluppgift III (enskilt arbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M500: Workshop I (enskild uppgift), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M501: Deluppgift IV (enskilt arbete), 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M600: Workshop II (gruppuppgift), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M700: Skriftlig tentamen (enskilt arbete), 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskursen examineras genom modul M400, M500, M600 och M700.
Distanskursen examineras genom modul M101, M202, M301, M401 och M501


Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Begränsning av undervisningen: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod MK005G

Kursen kan även räknas in i huvudområdet Företagsekonomi.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Genf, Linda &Laurent, Johanna
 • Titel: Omvärldsanalys i praktiken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: www.liber.se
 • Kommentar: 182 sidor
 • Författare/red: Heide, M, Johansson, C & Simonsson, C
 • Titel: Kommunikation i organisationer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: www.liber.se
 • Kommentar: 281 sidor
 • Författare/red: Lindkvist, L, Frode Bakka, J & Fivelsdal, E
 • Titel: Organisationsteori: struktur, kultur, processer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: www.liber.se
 • Kommentar: 344 sidor
 • Författare: McAleese, Donna & Hargie, Owen
 • Artikeltitel: Five guiding principles of culture management: A synthesis of best practice
 • Tidskrift: Journal of Communication Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2005 9 (2), 155-170
 • Kommentar: 18 sidor

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bruzelius, Lars H., & Skärvad, Per-Hugo
 • Titel: Integrerad organisationslära
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Webbadress: www.studentlitteratur.se
 • Kommentar: 455 sidor
 • Författare/red: Språkrådet (fd. Svenska språknämnden)
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Finns som e-bok. 308 sidor
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Språkriktighetsboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: NE Nationalencyclopedin
 • Kommentar: 413 sidor

Sidan uppdaterades 2022-12-13