Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Strategic Communication, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK071G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Strategisk kommunikation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-16
 • Fastställd: 2017-04-03
 • Senast ändrad: 2019-04-23
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om forskningsfältet och arbetsområdet strategisk kommunikation. Kursen ger kunskap om hur organisationer inom såväl privat som offentlig sektor aktivt arbetar med strategisk kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- kunna redogöra för och diskutera teorier och internationell forskning inom strategisk kommunikation
- kunna redogöra för hur såväl kommersiella som icke kommersiella organisationer med hjälp av vanligt förekommande arbetsprocesser och modeller kan arbeta med strategisk kommunikation
- kunna identifiera, analysera samt presentera kommunikativa lösningsförslag till ett givet kommunikationsproblem

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och belyser kopplingen mellan organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Internationell forskning inom strategisk kommunikation presenteras och diskuteras. Praktiska verktyg för målgruppsanpassat arbete med strategisk kommunikation presenteras och diskuteras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

M101: Skriftlig rapport nr 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Salstentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M201: Skriftlig rapport nr 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Skriftlig gruppuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M301: Skriftlig rapport nr 3, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M400: Muntlig gruppuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M401: Skriftlig hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M500: Skriftlig enskild uppgift, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M600: Visuell gruppuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination Campus:
M200 Salstentamen, 3 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M300 Skriftlig gruppuppgift, 1,5 hp
Betyg: A,B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M400 Muntlig gruppuppgift 0,5 hp
Betyg: A,B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M500 Skriftlig enskild uppgift, 1 hp
Betyg: A,B, C, D, E, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

M600 Visuell gruppuppgift, 1,5 hp
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

Examination distans:
M101 1 hp Skriftlig rapport nr 1 (enskilt arbete)
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M201 1 hp Skriftlig rapport nr 2 (enskilt arbete)
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M301 1 hp Skriftlig rapport nr 3 (enskilt arbete)
Betyg: Underkänt (U) eller Godkänt (G)

M401 4.5 hp Skriftlig hemtentamen (enskilt arbete)
Betyg: A,B,C,D,E,F, A-E är godkänt godkänt och F är underkänt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Grunig, James
 • Artikeltitel: Situational theory of publics
 • År/Volym/nr/sidor: Encyclopedia of Public Relations
 • : https://www.researchgate.net/publication/288869371_Situational_theory_of_publics
 • Kommentar: 3 sidor
 • Författare: Jeong-Nam, Kim
 • Artikeltitel: Situational theory of problem solving
 • År/Volym/nr/sidor: Encyclopedia of Public Relations
 • : https://www.researchgate.net/publication/311681169_Situational_theory_of_problem_so lving
 • Kommentar: 4 sidor
 • Författare/red: Larsson, Larsåke
 • Titel: Tillämpad kommunikationsvetenskap
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tench, Ralph & Yeomans, Liz
 • Titel: Exploring Public Relations
 • Förlag: Pearson Education Limited
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Begränsning av undervisning: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.