Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (A), Strategic Communication, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK071G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Strategisk kommunikation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2017-04-03
 • Senast ändrad: 2022-12-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om forskningsfältet och arbetsområdet strategisk kommunikation. Kursen ger kunskap om hur organisationer inom såväl privat som offentlig sektor aktivt arbetar med strategisk kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och diskutera teorier och internationell forskning inom strategisk kommunikation
- redogöra för hur såväl kommersiella som icke kommersiella organisationer med hjälp av vanligt förekommande arbetsprocesser och modeller kan arbeta med strategisk kommunikation
- identifiera, analysera samt presentera kommunikativa lösningsförslag till ett givet kommunikationsproblem

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och belyser kopplingen mellan organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Internationell forskning inom strategisk kommunikation presenteras och diskuteras. Praktiska verktyg för målgruppsanpassat arbete med strategisk kommunikation presenteras och diskuteras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

M101: Skriftlig rapport nr 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M201: Skriftlig rapport nr 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M210: Skritfligt tentamen, enskild, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M402: Skriftlig tentamen (enskilt arbete), 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M810: Case, gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M900: Case, enskild uppgift, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskursen examineras genom: M210, M810 samt M900. Distanskursen examineras genom: M101, M201 samt M402.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Begränsning av undervisning: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Palm, Lars & Åkerström, Marja
 • Titel: Kommunikationsplanering – en handbok på vetenskaplig grund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Theaker, Alison
 • Titel: The Public Relations Handbook
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Digitalt kurskompendium tillkommer.

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 1 juni respektive 1 december.

Sidan uppdaterades 2022-12-13