Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk digital kommunikation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk digital kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (B), Strategic Digital Communication, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK115G
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Strategisk digital kommunikation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-08-31
 • Senast ändrad: 2022-08-31
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig strategisk kompetens för att analysera, definiera och utvärdera digital kommunikation. Kursen tar även ett grepp kring tekniska utmaningar såsom algoritmer, sökordsoptimering och att mäta digitala kommunikationsinsatser. De praktiska exemplen analyseras med hjälp av aktuell forskning inom området, med ett fokus på best practice.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Tillämpa kritiska, etiska och samhälleliga perspektiv på strategisk kommunikation, marknadskommunikation med särskilt fokus på digital kommunikation.
- Förhålla sig kritiskt och strategiskt kring tekniska utmaningar samt redogöra för budskapsstrategier i det digitala landskapet.
- Beskriva och diskutera olika metoder för att mäta och utvärdera genomslag i digitala kanaler.
- Praktiskt demonstrera och diskutera hur text och bild/video kan användas med fokus på engagemangsskapande och optimering av digitala inlägg.

Innehåll

Kursen fokuserar på optimering av digital kommunikation ur såväl en strategisk som praktisk kontext.

Behörighet

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 22,5 hp, inkluderande Strategisk kommunikation, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning.

Examination

D100: Skriftlig rapport (enskild), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

D200: Skriftlig rapport (enskild) , 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

D300: Skriftlig rapport (enskild) , 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

D400: Skriftlig rapport, enskild, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Begränsning av undervisning: Handledning från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fredrik Pallin
 • Titel: #Gör det nu – Så lyckas ditt företag med sociala medier
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bullet Point Publishing
 • Kommentar: cirka 186 sidor
 • Författare/red: Herbert, Ingrid & Englund Hjalmarsson Helena
 • Titel: Skriva i sociala medier. Handbok för digitala redaktörer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Prodicta Förlag
 • Kommentar: cirka 100 sidor
 • Författare/red: Kingsnorth, Simon
 • Titel: Digital Marketing Strategy
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Kogan Page Ltd
 • Kommentar: Cirka 384 sidor
 • Författare/red: Robert Olsson
 • Titel: Demokratin och digitaliseringen
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Lindholmen Science Park/Elanders
 • Webbadress: https://medierochdemokrati.lindholmen.se/nyheter/medier-demokrati-bakom-ny-bok
 • Kommentar: 82 sidor. Finns att ladda ner:
 • Författare/red: Tobias Olsson (red)
 • Titel: Sociala medier – vetenskapliga perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: cirka 152 sidor

Digitalt kurskompendium tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-05-24