Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (B), Public Relations, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK013G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Strategisk kommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-05-22
Senast ändrad: 2014-06-03
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om forskningsfältet och arbetsområdet strategisk kommunikation. Kursen ger kunskap om hur organisationer inom såväl privat som offentlig sektor aktivt arbetar med strategisk kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- kunna redogöra för hur såväl kommersiella som icke kommersiella organisationer kan arbeta med strategisk kommunikation
- kunna identifiera och analysera ett givet kommunikationsproblem
- utifrån en analys kunna ge förslag på lämpliga strategiskt kommunikativa åtgärder
- kunna beskriva de vanligaste arbetsprocesser och modeller som finns inom området strategisk kommunikation
- redogöra för och diskutera teorier och internationell forskning inom strategisk kommunikation

Innehåll

Kursen behandlar centrala teoretiska utgångspunkter och belyser kopplingen mellan organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Praktiska verktyg för arbete med strategisk kommunikation återfinns bland annat inom områden som lobbying, medierelationer, internkommunikation, marknadskommunikation och samhällskommunikation. Internationell forskning inom strategisk kommunikation presenteras och diskuteras.

Behörighet

Medie- och kommunikationsvetenskap A, Organisation och kommunikation A, 7,5 hp alternativt Företagsekonomi A, Organisation, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, föreläsningar, seminarier och lärarledd handledning.

Vid distanskurs gäller följande: Inga sammankomster. Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

I kursen förekommer både skriftliga och muntliga examinationer. De genomförs både individuellt och i grupp med krav på närvaro och aktivt deltagande. Frånvaro och sent inlämnade uppgifter kan påverka kursbetyget negativt.
Distanskursen examineras genom skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: DiStaso, Marcia W, McCorkindale, Tina, Wright, Donald K
Titel: How public relation executives percieve and measure the impact of social media in their organizations
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Kommentar: Tidskrift: Public Relations Review 37, 325-328

Författare/red: Falkheimer, Jesper & Hedie, Mats
Titel: Strategisk kommunikation: en introduktion
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare: Grunig, James E
Artikeltitel: Furnishing the edifice: Ongoing research on public relations as a strategic management function
Tidskrift: Journal of Public Relations Research 18(2), 151 - 176
År/Volym/nr/sidor: 2006

Författare/red: Larsson, Larsåke
Titel: Tillämpad kommunikationsvetenskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare: Sommerfeldt, Erich J, Kent, Michael L, Taylor, Maureen
Artikeltitel: Activist practitioner perspectives of website public relations: Why aren’t activist websites fulfilling the dialogic promise?
Tidskrift: Public Relations Review 38, 303-312
År/Volym/nr/sidor: 2012

Författare/red: Tench, Ralph & Yeomans, Liz
Titel: Exploring Public Relations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Education Limited

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.