Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation i sociala medier, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (B), Public Relations in Social Media, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK056G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Strategisk kommunikation i sociala medier
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-09-14
Fastställd: 2011-09-23
Senast ändrad: 2013-11-06
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur det ökande användandet av sociala medier påverkar strategisk kommunikation. Kursen ger kunskap om hur organisationer och intressenter arbetar med sociala medier i sin strategiska kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
- identifiera hur strategisk kommunikation påverkats av sociala mediers framväxt vid sidan av traditionella massmedier
- beskriva och ge exempel på hur sociala medier kan användas av organisationer och intressenter inom marknadskommunikation, politisk kommunikation och internkommunikation

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras användandet av sociala medier i den strategiska kommunikationen inom marknadskommunikation, politisk kommunikation och internkommunikation. Kursen belyser betydelsen av de sociala mediernas framväxt för bransch och forskning inom strategisk kommunikation.

Behörighet

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker enbart via nätbaserade moment. För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Baehr, Craig & Alex-Brown Konstanze
Titel: Assessing the Value of Corporate Blogs: A Social Capital Perspective
Kommentar: IEEE Transactions on professional communication, vol. 53, no.4, December 2010

Författare/red: Dimitrova D, Shehata A, Strömbäck J, Nord L
Titel: The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns
Kommentar: Communication Research 1-24

Författare/red: Gilpin, Dawn
Titel: Organizational Image Construction in a Fragmented Online Media Environment
Upplaga: 2010
Kommentar: Journal of Public Relations Research, 22(3):265–287, 2010

Författare/red: Grunig, James E & Grunig, Larissa A
Titel: Public Relations Research, Excellence Theory in Public Relations: Past, Present and Future
Upplaga: 2008
Kommentar: Part IV, 327-347

Författare/red: Hinson, Wright
Titel: An Analysis on New Communications Media Use in Public Realtions: Results of a Five-Year Study
Kommentar: Tidskrift: Public Relations Journal

Författare/red: Lundgren L, Strandh K, Johansson C
Titel: De sociala intranätens praxis
Webbadress: http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/Center-och-institut/DEMICOM/Forskning/CORE/Publikationer/Rapporter/

Författare/red: Luoma-aho, Vilma
Titel: Is social media killing our theories?
Upplaga: 2010
Förlag: Department of communication, JYU
Kommentar: www.academia.edu

Författare/red: Paul A. Argenti
Titel: Digital Strategies for Powerful Corporate Communications
Upplaga: 2009
Förlag: McGraw-Hill Professional

Författare/red: Solis, Brian
Titel: Putting the Public Back in Public Relations - How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR
Upplaga: 2009
Förlag: Prentice Hall

Författare/red: Stakston, Brit
Titel: Gilla! Dela Engagemang, Passion och Idéer via Sociala Medier
Förlag: Idealistas Förlag

Författare/red: Van Dijck, José & Nieborg, David
Titel: Wikinomics and its discontent: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos
Upplaga: 2009
Kommentar: New Media & Society August 2009 vol. 11 no. 5

Referenslitteratur

Författare/red: Liljerehn Mats
Titel: Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer
Kommentar: Kandidatuppsats vid Stockholms universitet, 2011

Övrig information

Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas till rektor.