Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Kommunikationsvärde för organisationer, 7,5 hp

Media and Communication Science BA (B), The Value of Communication for Organizations 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MK065G
Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Kommunikationsvärde för organisationer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2014-10-08
Senast ändrad: 2014-10-08
Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om kommunikationens värde i förhållande till ekonomiska, samhälleliga och organisatoriska förhållanden. Syftet är också att ge studenterna grundläggande kunskaper om kopplingen mellan strategisk kommunikation och ekonomisk analys, ekonomiska förhållanden och ekonomistyrning. Vidare syftar kursen till att analysera och diskutera hur kommunikationens värde kan mätas i förhållande till affärs- eller organisationsmål och organisationers nyckeltal.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva och analysera hur kommunikationens värde relateras till grundläggande teorier från företagsekonomi, industriell ekonomi och strategisk kommunikation
- beskriva den grundläggande värdekedjan för kommunikativt värdeskapande inom organisationer och företag
- diskutera och ge exempel på metoder och verktyg som kan användas för att mäta eller utvärdera kommunikationens värde

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras kommunikationens värde i förhållande till organisationers ekonomi, mål, resultat och nyckeltal.

Behörighet

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp alternativt Företagsekonomi GR (A), Organisation, 7,5 hp samt Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Vetenskaplig metod 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar. Vissa kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar såväl individuellt som i grupp.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hargie, O. & Tourish, D.
Titel: Auditing organizational communication
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge
Kommentar: 490 sidor

Författare/red: Johansson, C. & Olsson J.
Titel: Kommunikationens värde i offentlig verksamhet
Upplaga: Demicom rapport nr 10, Kommentar: Laddas ner via www.miun.se/demicom
Förlag: Mittuniversitetet

Författare: Macnamara, J
Artikeltitel: Emerging international standards for measurement and evaluation of public relations: A critical analysis
Tidskrift: Public Relations Inquiry
År/Volym/nr/sidor: 2014, 3(1), 7-28

Författare: Ragas, M. W., Laskin, A. V., & Brusch, M.
Artikeltitel: Investor relations measurement: An industry survey
Tidskrift: Journal of Communication Management
År/Volym/nr/sidor: 2014, 18(2), 176-192

Författare/red: Stockenstrand, A-K.
Titel: Introduktion till redovisning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 108 sidor

Författare/red: Van Ruler, B., Vercic, A.T.
Titel: Public relations metrics: Research and evaluation
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Författare: Watson, T.
Artikeltitel: The evolution of public relations measurement and evaluation
Tidskrift: Public Relations Review
År/Volym/nr/sidor: 2012, 38(3), 390-398