Fysik behandlar sambanden för det allra minsta och det allra största. Vilka är materiens byggstenar och hur växelverkar de? Vad bestämmer universums struktur? Fysiken ställer upp modeller och samband och prövar om deras giltighet är begränsad eller universell.

I vårt dagliga liv stöter vi på en mängd fenomen som kan beskrivas i fysikaliska termer: Varför är vatten genomskinligt? Varför åskar det? Varför snurrar vindarna kring lågtryck och högtryck åt olika håll? Bakom en överväldigande del av den teknik som vi utnyttjar ligger processer och samband av fysikalisk natur. Genom att bredda och fördjupa vår kunskap om naturen skapar fysikalisk forskning nya förutsättningar för samhällsutvecklingen och vår föreställning om universum. Fysiken genomtränger alla andra naturvetenskaper, även de medicinska och tekniska vetenskaperna, och intar en särställning som den materiella världens grundvetenskap.

Mittuniversitetets utbildning i fysik är utformad så att du aktivt skaffar dig förtrogenhet med begrepp, modeller och metoder inom fysikens olika områden. Du utvecklar din experimentella och mättekniska färdighet och tränar problemlösning, informationssökning, behandling av mätdata samt att presentera ditt arbete och dina resultat. Med en utbildning i fysik skaffar du dig goda förutsättningar för att delta i och leda utvecklingsarbete och forskning inom industri och näringsliv.

Kurser i fysik ingår i flera utbildningsprogram men kan också läsas som fristående kurser. Fysik kan vara huvudområde för kandidat-, magister- eller masterexamen vid Mittuniversitetet. Kurser i fysik kan även ingå som komplettering till en examen i annat huvudområde. De inhämtade kunskaperna utgör en god grund för fortsatta studier i fysik, naturvetenskap och teknik och för undervisning i fysik.

Sidan uppdaterades 2014-08-22