Kursplan

Kursplan för Fysik GR (B), Mekanik B, 7,5 hp

Physics BA (B), Mechanics B, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FY011G
 • Ämne huvudområde: Fysik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Mekanik B
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-08
 • Fastställd: 2007-04-02
 • Senast ändrad: 2014-10-02
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i klassisk mekanik och grundläggande kunskaper i hydromekanik.
Den studerande skall under kursen tillägna sig:
- ökad förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom den klassiska mekaniken.
- färdighet i lagarnas tillämpning på konkreta mekaniska problem, inklusive färdighet i att använda modeller för att beskriva och analysera fysikaliska system.
- viss färdighet i att använda numeriska metoder i MATLAB vid problemlösning.
- en god grund för såväl tillämpningar som fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik.
- experimentell och mätteknisk färdighet.

Lärandemål

Den studerande skall vid avslutad kurs visa:
- god kännedom om definitionerna av de begrepp som ingår i kursen, samt förmåga att använda fysikaliska kvantiteter och enheter på ett korrekt sätt vid problemlösning;
- förmåga att vid problemlösning kunna: identifiera relevanta fysikaliska koncept, använda lämpliga samband, utföra beräkningar med hjälp av matematiska metoder, och bedöma resultatens rimlighet;
- förmåga att lösa enklare problem för stela kroppar som utför plan rörelse;
- förmåga att prestera tydliga, väldisponerade lösningsförslag;
- viss förmåga att använda MATLAB för att lösa problem som kräver numeriska beräkningar;
- förmåga att utföra experiment, uppskatta mätosäkerheter, och använda lämpliga diagram för analys av mätdata, samt kunna tolka resultatens betydelse och signifikans;
- förmåga att dokumentera sitt experimentella arbete.

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupad behandling av flertalet moment ingående i Mekanik A. Kursen innehåller även gravitation, accelererande referenssystem, tröghetskrafter, partikelsystems dynamik, stela kroppens (främst plana) rörelse, tröghetstensorn, massflöden, och en introduktion till hydromekanik.

Behörighet

Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp alt Mekanik och termodynamik, 7,5 hp; Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp; och Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, problemlösningsövningar och laborationer. Ingående laborationsmoment är obligatoriska.

Examination

6,0 hp, Tentamen.
Normalt i form av skriftlig examination.

1,5 hp, Laborationer.
Närvaro vid laborationerna är obligatorisk. Redovisning sker med hjälp av loggbok.
Betyg: U eller G

För att få ett godkänt slutbetyg på kursen skall båda delmomenten ovan vara godkända.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Christer Nyberg
 • Titel: Mekanik: Statik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Andra upplagan

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: C. Nordling, L. Österman
 • Titel: Physics Handbook for Science and Engineering
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • ISBN: 9144044534
 • Författare/red: Christer Nyberg
 • Titel: Mekanik: Partikeldynamik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Andra upplagan
 • ISBN: 9780471787037
 • Författare/red: Christer Nyberg
 • Titel: Mekanik: Stelkroppsdynamik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Andra upplagan
 • Kommentar: Kap. 1-4
 • Författare/red: Hugh Young, Roger Freedman
 • Titel: University Physics with Modern Physics
 • Förlag: Pearson Higher Education
 • Upplaga: 13th edition
 • ISBN: 9780321762191
 • Kommentar: Kap. 12.1-12.5.
Loggbok är obligatorisk.