Kemi GR (A), Organisk kemi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kemi GR (A), Organisk kemi, 7,5 hp

Chemistry BA (A), Organic Chemistry, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KE005G
 • Ämne huvudområde: Kemi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisk kemi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2007-04-02
 • Senast ändrad: 2022-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper samt grundläggande kunskaper i laborativ organisk kemi såsom enhetsoperationer och enklare synteser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva organiska föreningars struktur, inklusive konformation och stereokemi, samt om organiska föreningars egenskaper,
- skissa organiska strukturer grafiskt samt kunna namnge dem enligt IUPAC-nomenklaturen.
- förklara och förutse organiska reaktioner och deras mekanismer,
- strukturbestämma enklare organiska föreningar utgående från spektroskopiska data,
- utföra grundläggande moment inom laborativ organisk kemi såsom destillation och omkristallisation samt utföra enklare synteser,
- utföra grundläggande litteratursökning inom området organisk kemi samt skriva en utförlig laborationsrapport.

Innehåll

Kursen innehåller:
- organiska föreningar, deras egenskaper och namngivning, samt hur man ritar reaktionsmekanismer.
- specifika reaktioner som olika organiska föreningar kan undergå samt karaktärisering av kemiska strukturer.

Behörighet

Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

På campus bedrivs undervisningen i form av föreläsningar, övningar och seminarier. På distans bedrivs undervisningen med utnyttjande av en internetbaserad lärplattform. Även campusstudenter har tillgång till lärplattformen. Alla studenter har rätt att deltaga i de undervisningsformer som erbjuds. I kursen ingår obligatoriska laborationsmoment som är förlagda till campus Sundsvall.

Examination

I100: Inlämningsuppgift litteratursökning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L100: Laborations med skriftlig rapport, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Tenta del I, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

T200: Tenta del II, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av hur väl lärandemålen har klarats av.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

För att fullgöra kursen i distansform krävs tillgång till dator med interetuppkoppling.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Burrows, Holman, Parsons, Pilling, Price
 • Titel: Chemistry3, Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press

Sidan uppdaterades 2022-11-29