Kemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp

Chemistry BA (B), Analytical Chemistry, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KE012G
 • Ämne huvudområde: Kemi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Analytisk Kemi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2007-04-02
 • Senast ändrad: 2022-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Den studerande skall förvärva grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i analytisk kemi.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- beskriva och förklara alla delsteg som ingår i en kemisk analys,
- tillämpa och försvara vikten av noggrant arbete på ett analyslaboratorium,
- förklara vanligt förekommande extraktionsmetoder och dessas användningsområden,
- tillämpa och förklara de grundläggande principerna för kromatografisk separation,
- tillämpa och förklara de grundläggande principerna för spektroskopisk och masspektrometrisk detektion,
- beskriva och beräkna mått för noggrannhet och precision i mätdata,
- redovisa utförda laborationer, skriftligt och muntligt, med tydlighet och adekvat terminologi.

Innehåll

Kursen introducerar teorin bakom samtliga steg inom kemisk analys från provtagning till modern instrumentell slutbestämning och statistisk mätvärdesbehandling med exempel på tillämpningar inom miljöanalys samt process- och läkemedelsindustri. Särskild fokus läggs på kromatografiska och spektroskopiska metoder samt masspektrometri, vilka behandlas såväl teoretiskt som laborativt.

Behörighet

Kemi GR (A), Allmän kemi, 9 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska laborationer. Kommunikation och viss information ges även via en lärplattform.

Examination

4100: Tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4200: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Laborationer som utförs i grupp, och redovisas med rapporter, ingår. Dessutom ingår en obligatorisk praktisk examination som utförs enskilt.

Slutbetyg på kursen är ett helhetsbetyg som sätts utifrån betygen på de ingående momenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Daniel C. Harris
 • Titel: Quantitative chemical analysis
 • Upplaga: 10:e upplagan
 • Förlag: Palgrave
 • Kommentar: ISBN: 978-1-319-32450-6. Det går även bra att använda upplaga 9 (ISBN:978-1-4641-3538-5) eller pocketversion av upplaga 9 (ISBN:978-1-4641-3538-5).

Referenslitteratur

 • Författare/red: Simonsen, Flemming
 • Titel: Analysteknik - Instrument och metoder
 • Upplaga: Valfri upplaga

Sidan uppdaterades 2022-11-29