Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Kemi GR (B), Biokemi, 7,5 hp

Chemistry BA (B), Biochemistry, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KE034G
Ämne huvudområde: Kemi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Biokemi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-01-16
Senast ändrad: 2018-10-10
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i biomolekylernas kemi med fokus på hur dessa ämnen omsätts i människokroppen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- sammanfatta grundläggande human näringslära
- förklara hur biomolekyler (proteiner, kolhydrater och lipider) omsätts i levande celler
- förklara hur metabola processer regleras normalt och under vissa patologiska tillstånd
- beskriva hur externa faktorer såsom nutrition, fysisk träning och svält påverkar de biokemiska processerna

Innehåll

Inom kursen behandlas biomolekylernas kemi och hur dessa molekyler omsätts i levande celler. Detta inkluderar även human näringslära samt hur de metabola processerna regleras normalt såväl som under påverkan av olika externa faktorer såsom svält, fysisk träning och vissa patologiska tillstånd.

Behörighet

Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska moment i form av laborationer och seminarier.

Examination

Seminarier och laborationer med tillhörande muntliga och skriftliga redovisningar (1,5 hp)
Laborationerna skall vara godkända inom en period av två månader efter slutförandet om inte examinator meddelar annat.
Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig tentamen (6 hp)
Betyg A, B, C, D, E, Fx och F, där A-E är godkänt och Fx-F underkänt

Slutbetyg på kursen är ett helhetsbetyg som sätts utifrån betygen på de ingående momenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Campbell & Farrell
Titel: Biochemistry
Upplaga: Senaste upplagan av International Edition

Övrig information

Kursen är obligatorisk inom programmet Biomedicinsk analytiker, 180 hp, men kan även läsas som fristående kurs.