Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, 4,5 hp

Chemistry BA (B), Chemical Equilibrium Theory, 4.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KE036G
 • Ämne huvudområde: Kemi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Kemisk jämviktslära
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2020-03-30
 • Senast ändrad: 2022-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom termodynamik och jämviktslära. Kursen syftar också till att ge studenten experimentella färdigheter inom kemisk jämviktslära.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- ställa upp jämviktsekvationer samt kopplade jämvikter och utföra beräkningar av dessa med lämpliga approximationer,
- identifiera fasjämvikter och bedöma när jämviktskonceptet är tillämpbart,
- förklara övrig grundläggande kemisk termodynamik med fokus på spontanitet hos kemiska processer,
- genomföra och skriftligt redovisa utförda laborationer, enligt angivna normer och med adekvat terminologi.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande termodynamik och kemisk-fysikalisk jämvikt inklusive pH-begreppet, proton-, elektron-, löslighets- och kopplade jämvikter samt olika typer av fasjämvikter.

Behörighet

Kemi GR (A), Allmän kemi, 9 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationer i grupp. Kommunikation och viss information ges även via en lärplattform.

Examination

L100: Laboration, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Redovisning av laborationerna görs med skriftlig laborationsrapport.

T100: Skriftlig tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod KE027G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andrew Burrows m.fl.
 • Titel: Chemistry3: Introducing inorganic, organic and physical chemistry
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: ISBN: 9780198733805 (3rd edition)

Sidan uppdaterades 2022-11-29