Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp

Chemistry BA (C), Molecular Structure, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KE033G
 • Ämne huvudområde: Kemi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Molekylär struktur
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2018-06-13
 • Senast ändrad: 2023-01-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva faktakunskaper och begreppsförståelse för kvantteori, spektroskopi samt intermolekylära krafter och självaggregering samt experimentell färdighet inom dessa områden. Vidare syftar också kursen till att studenten skall få kunskaper inom molekylsymmetri.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• utföra kvantmekaniska beräkningar på enklare system, såsom partiklar i en- och flerdimensionella lådor, samt utifrån beräkningarna analysera mätbara egenskaper som exempelvis läge, energi och rörelsemängd.
• utföra enklare molekylorbitalberäkningar.
• beskriva begrepp inom molekylsymmetri.
• förklara hur materialegenskaper som elektrisk ledning och magnetism beror av molekylernas elektroniska struktur.
• redogöra för de olika formerna av intermolekylär växelverkan, samt beskriva de olika formernas betydelse för ämnens aggregationstillstånd.
• förklara grundläggande spektroskopiska begrepp, såsom exempelvis stimulerad absorption, stimulerad emission och spontan emission.
• redogöra för den teoretiska bakgrunden till olika spektroskopiska metoder, samt utföra beräkningar utifrån dess urvalsprinciper och analysera dess spektra.
• beskriva laserns funktionssätt och de speciella egenskaperna hos laserstrålningen.

Innehåll

• Elementär kvantmekanik
• Fördjupning i atomers elektronstruktur, atom- och molekylorbitaler, hybridisering, singlett- och triplettillstånd
• Orientering om moderna kvantkemiska beräkningsmetoder
• Intermolekylära krafter, ytaktiva ämnen och självaggregering
• Fördjupning av teori inom spektroskopiska metoder såsom IR, Raman, UV/VIS och NMR
• Strukturkemi med diffraktionsmetoder
• Flera av de experimentella metoderna och användandet av kvantkemiska beräkningsmetoder exemplifieras med laborationer

Behörighet

Kemi GR (A), Teknisk kemi, 12 hp alternativt Kemins grunder, 15 hp samt Kemi GR (B), Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Det är obligatorisk närvaro på laborationer och seminarier. Kommunikation och viss information ges även via en lärplattform.

Examination

L100: Laborationer och laborationsrapporter, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Laborationerna skall vara godkända inom en period av 2 månader efter slutförandet om inte examinator meddelar annat.

P100: Projektarbete med muntlig redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Momentet examineras via seminarier som inkluderar muntlig presentation.

T100: Tentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Skriftlig tentamen.

Slutbetyg på kursen kräver godkänt på samtliga ingående moment.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Författare/red: Peter Atkins, Julio de Paula
Titel: Atkins' Physical Chemistry
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford university press

Sidan uppdaterades 2023-01-14