Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik BE, Introduktion till tillämpad matematik, 3 hp

Mathematics, Introduction to Applied Mathematics, 3 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA021X
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Behörighetsgivande utbildning
Namn (inriktning): Introduktion till tillämpad matematik
Högskolepoäng: 3
Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2013-03-25
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Ge elementära kunskaper i tillämpad matematik som grund för fortsatta studier i tillämpade ämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- utföra enkla överslagsräkningar och rimlighetsbedömningar
- omvandla mellan olika enheter
- sätta in variabelvärden i formler
- lösa enkla ekvationer och ekvationssystem
- utföra procenträkning
- rita och tolka enkla grafer samt genom dessa och exempel ur verkligheten förstå begreppen derivata och integral
- göra enkla areaberäkningar.

Innehåll

Användning av miniräknare.
Överslagsräkning och rimlighetsbedömning.
Omvandling mellan enheter.
Insättning i formler.
Lösning av enkla ekvationer och ekvationssystem.
Procenträkning.
Ritning och tolkning av grafer samt förstå derivata och integral genom grafer och exempel ur verkligheten.
Elementär geometri med areaberäkningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Skriftlig tentamen alternativt inlämningsuppgifter eller kombination av dessa.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Material som delas ut under kursen

Material som delas ut under kursen

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i någon examen vid Mittuniversitetet.