Kursplan för Matematik BE, Introduktion till tillämpad matematik, 3 hp

Mathematics, Introduction to Applied Mathematics, 3 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA021X
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Behörighetsgivande utbildning
 • Namn (inriktning): Introduktion till tillämpad matematik
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2013-03-25
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Ge elementära kunskaper i tillämpad matematik som grund för fortsatta studier i tillämpade ämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- utföra enkla överslagsräkningar och rimlighetsbedömningar
- omvandla mellan olika enheter
- sätta in variabelvärden i formler
- lösa enkla ekvationer och ekvationssystem
- utföra procenträkning
- rita och tolka enkla grafer samt genom dessa och exempel ur verkligheten förstå begreppen derivata och integral
- göra enkla areaberäkningar.

Innehåll

Användning av miniräknare.
Överslagsräkning och rimlighetsbedömning.
Omvandling mellan enheter.
Insättning i formler.
Lösning av enkla ekvationer och ekvationssystem.
Procenträkning.
Ritning och tolkning av grafer samt förstå derivata och integral genom grafer och exempel ur verkligheten.
Elementär geometri med areaberäkningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Skriftlig tentamen alternativt inlämningsuppgifter eller kombination av dessa.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Material som delas ut under kursen
Material som delas ut under kursen
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i någon examen vid Mittuniversitetet.