Kursplan för Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Single Variable Calculus 2, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA134G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Envariabelanalys 2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2013-10-01
 • Fastställd: 2014-04-11
 • Senast ändrad: 2014-12-01
 • Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Den studerande ska under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter om differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa grundläggande kunskaper om integraler och primitiva funktioner
- kunna beräkna vissa enkla integraler samt behärska enkla tillämpningar av integration
- kunna lösa vissa enkla differentialekvationer
- känna till några typer av summor och serier
- känna till, och i enkla fall kunna tillämpa, Taylors formel

Innehåll

- Derivator av inversa funktioner
- Implicit derivering
- Integraler och elementära integrationsmetoder
- Tillämpningar av integraler
- Generaliserade integraler
- Polära koordinater med tillämpningar
- Summor och serier
- Introduktion till konvergens av serier
- Taylors formel med restterm och tillämpningar
- Grundläggande differentialekvationer (första ordningens separabla ekvationer samt första och andra ordningens linjära ekvationer med konstanta koefficienter)

Behörighet

Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar.

Examination

Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriter finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rodhe-Sollervall
 • Titel: Matematik för ingenjörer
 • Ort: Hallstavik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 5 eller 6
 • ISBN: 97-89189104013