Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Intermediate Course in Mathematics, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA135G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fördjupningskurs i matematik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2014-04-11
 • Senast ändrad: 2023-01-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Den studerande ska under kursen tillägna sig fördjupade insikter och färdigheter i differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- känna till och kunna använda den formella definitionen av gränsvärde, kontinuitet och derivata
- känna till och kunna använda integralbegreppet utifrån dess definition
- känna till och kunna använda konvergenstest för serier
- känna till och kunna använda någon av de under kursen genomgångna metoderna för lösning av differentialekvationer
- känna till och kunna tillämpa Taylors sats
- kunna utföra enklare bevis

Innehåll

- Egenskaper hos tal
- Existens av max och min samt distinktionen mellan max/sup och min/inf
- Strikt definition av gränsvärden
- Fördjupning om derivator och deriverbarhet
- Differentialkalkylens och integralkalkylens medelvärdessats
- Strikt integraldefinition
- Serier och bevis av Taylors sats
- Fördjupning om differentialekvationer
- Orientering om numeriska metoder
- Logik och induktionsbevis
- Binomialsatsen

Behörighet

Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

Ö100: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Adams m.fl
 • Titel: Calculus: A complete course
 • Upplaga: 10
 • Förlag: Pearson

Sidan uppdaterades 2023-01-13