Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Linear Algebra I, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA075G
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Linjär algebra I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-01-18
Fastställd: 2010-01-18
Senast ändrad: 2013-06-13
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i den elementära linjära algebran, med tonvikt på geometri och beräkningar i R^n.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna lösa enklare geometriska problem med linjer och plan i det tredimensionella euklidiska rummet
- kunna lösa linjära ekvationssystem med lämpliga hjälpmedel
- kunna utföra grundläggande matrisräkning samt beräkna matrisinverser och determinanter
- vara förtrogen med begreppen linjärkombination, linjärt oberoende och bas i det tredimensionella euklidiska rummet
- kunna bestämma egenvärden och egenvektorer till enkla matriser med lämpliga hjälpmedel

Innehåll

Vektorgeometri i R^3 och R^n. Linjer och plan, avståndsberäkningar.
Linjära ekvationssystem. Gausselimination.
Matrisalgebra och determinanter.
Egenvärden och egenvektorer.
Linjära avbildningar i R^3, i synnerhet projektioner, speglingar och rotationer.
Linjärkombinationer, linjärt oberoende och baser i R^n.
Introduktion till samt användning av beräkningsverktyg tillämpat på för kursen relaterade problem.

Behörighet

Matematik GR (A), Algebra och diskret matematik, 7,5 hp, eller Matematik GR (A), Introduktion till analys A, 7,5 hp, eller Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Anton Rorres, Elementary linear algebra, Applications Version, Wiley & Sons, Senaste

Kompletterande material från institutionen. För lärarstudenter tillkommer ämnesdidaktiska artiklar som anknyter till det matematiska innehållet i kursen.