Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Linear Algebra I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA075G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Linjär algebra I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Fastställd: 2010-01-18
 • Senast ändrad: 2020-08-31
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i den elementära linjära algebran, med tonvikt på geometri och beräkningar i R^n.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna lösa enklare geometriska problem med linjer och plan i det tredimensionella euklidiska rummet
- kunna lösa linjära ekvationssystem med lämpliga hjälpmedel
- kunna utföra grundläggande matrisräkning samt beräkna matrisinverser och determinanter
- vara förtrogen med begreppen linjärkombination, linjärt oberoende och bas i det tredimensionella euklidiska rummet
- kunna bestämma egenvärden och egenvektorer till enkla matriser med lämpliga hjälpmedel

Innehåll

Vektorgeometri i R^3 och R^n. Linjer och plan, avståndsberäkningar.
Linjära ekvationssystem. Gausselimination.
Matrisalgebra och determinanter.
Egenvärden och egenvektorer.
Linjära avbildningar i R^3, i synnerhet projektioner, speglingar och rotationer.
Linjärkombinationer, linjärt oberoende och baser i R^n.
Introduktion till samt användning av beräkningsverktyg tillämpat på för kursen relaterade problem.

Behörighet

Matematik GR (A), Algebra och geometri, 7,5 hp eller Envariabelanalys 1, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

T100: Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anton Rorres
 • Titel: Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications
 • Förlag: Wiley & Sons
 • Upplaga: Senaste