Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Applied Mathematics and Mathematical Statistics, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA072G
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Tillämpad matematik och matematisk statistik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-01-18
Fastställd: 2010-01-18
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Att ge förtrogenhet med beräkningshjälpmedel och relaterade områden inom matematik och matematisk statistik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna förklara och tillämpa begreppen derivata och integral
- kunna lösa elementära ekvationer, derivera och integrera analytiskt och m.h.a. matematisk programvara
- kunna förklara begreppen stokastisk variabel och frekvensfunktion och använda dessa för att lösa enkla problem analytiskt och m.h.a. matematisk programvara
- känna till begreppen konfidensintervall, hypotesprövning och linjär regression samt kunna använda dessa för att lösa enkla problem

Innehåll

Numerisk lösning av ekvationer och enkla differentialekvationer. Numerisk beräkning av derivator och integraler. Koppling till och fördjupning av motsvarande algebraiska och teoretiska matematiska kunskaper. Frekvens, fördelningsfunktion och linjär regression med stöd av statistikprogram.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c
(OB 3)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Matematik 4000, Natur och Kultur, 9127417042

Bittinger, Brand, Quintanilla, Calculus for the Life Sciences, Pearson, 9780321279354

Vännman K, Matematisk statistik., Studentlitteratur, 2002, upplaga 2, 91-44-01690-5

Matematik 4000 och Calculus for the life sciences är alternativ till varandra där den förstnämnda är svenskspråkig och den andra på engelska.

Övrig information

Kursen är en breddkurs och är ej påbyggnadsbar.