Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik GR (C), Matematikens utveckling och idéhistoria, 7,5 hp

Mathematics BA (C), The History and Development of Mathematics, 7.5 Higher Education Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA082G
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Matematikens utveckling och idéhistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-01-18
Fastställd: 2010-01-18
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig insikter i och förståelse för utvecklingen av de viktigaste matematiska idéerna. Kursen syftar även till att ge ett vidgat synsätt inom matematik och teoribildning i allmänhet och en fördjupad syn på matematiken som vetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
- inneha kunskaper om de centrala matematiska idéernas utveckling
- kunna ge kortfattade redogörelser för talsystemens och funktionsbegreppets utveckling
- känna till huvuddragen i den matematiska analysens utveckling från 16- till 1900-talet.
- känna till några av de centrala svårigheterna med att axiomatisera matematiken.

Innehåll

Egyptisk och babylonsk matematik. Klassisk grekisk matematik. Utvecklingen av geometri, algebra, analys, talteori, logik och matematikens grundvalar. Särskild vikt läggs vid de centrala matematiska idéernas utveckling: talsystemen, funktionsbegreppet, axiomsystemen.

Behörighet

Matematik GR (B) 22,5 hp, inklusive Analys III, 7,5 hp, eller Flervariabelanalys, 7,5 hp samt Linjär algebra II, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i seminarieform.

Examination

Examinationen sker normalt i form av aktivt deltagande i seminariediskussioner samt inlämningsuppgifter. Muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Kline, M., Mathematical thought from Ancient to Modern Times, vol 1, 0195061365

Kommentar: Beslutas senare

Kline, M., Mathematical thought from Ancient to Modern Times, vol 2, 0195061373

Kline, M., Mathematical thought from Ancient to Modern Times, vol 3, 0195061357