Kunskaper om hur teknik och tekniska system kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och förbättrad miljökvalitet är centrala inom ämnet miljöteknik.

En hållbar samhällsutveckling förutsätter att naturens resurser nyttjas utan att de utarmas eller att den produktiva förmågan äventyras långsiktigt. Vidare förutsätter en hållbar utveckling en social och ekonomisk utveckling, att människans hälsa främjas och att de kulturhistoriska värdena tillvaratas.
Ämnet behandlar energi- och materialflöden för att ge kunskap om hushållning med naturresurser och om att förebygga miljöproblem. Därför studeras hur materialflöden i samhället kan minimeras via kaskadkopplingar, återanvändning och återvinning av produkter och material, liksom metoder för hantering av restprodukter och rening. Systemoptimering och en övergång till förnyelsebara resurser är viktiga element i undervisningen. För att ge förståelse för hur ny teknik och nya tekniska system utvecklas och kommer till användning behandlas även innovationsspridning och miljödriven innovation. Miljöledningssystem och miljörevision är verktyg inom miljötekniken för att bland annat förbättra miljöarbetet inom företag. Kunskap om teknik för rening och sanering är också en del av ämnet. Vissa kurser, eller delar av kurser, kan komma att ges på engelska.

Miljöteknik ges på grund- och avancerad nivå och anknyter till forskarutbildningsämnet Ekoteknik och miljövetenskap. Miljöteknik kan vara biämne inom ramen för exempelvis naturvetenskapliga, tekniska eller samhällsvetenskapliga utbildningsprogram. Miljöteknik är huvudområde i utbildningen Ekoingenjör, 180 hp, och kurser i ämnet ingår även i Ekoteknik, 180 hp, samt i Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp. Kurser i miljöteknik ges vid Mittuniversitetet Campus Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet företräds miljöteknik av professuren i ekoteknik.

Vidare information om utbildningarna finner du på: www.miun.se.

Sidan uppdaterades 2014-08-22