Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp

Environmental Engineering MA, Ecotechnology, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MÖ005A
Ämne huvudområde: Miljöteknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Ekoteknik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2007-12-14
Senast ändrad: 2014-01-15
Giltig fr.o.m: 2014-02-01

Syfte

Syftet är att studenten skall erhålla kunskap inom ett specifikt område av Ekoteknik genom att arbeta i ett individuellt projekt samt att studenten skall få en orientering i att utföra forskning i utvalda områden inom något pågående forskningsprojekt inom avdelning Ekoteknik och Hållbart Byggande. Studenten skall också erhålla färdigheter i att presentera vetenskapliga resultat på ett koncist sätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna::
1. Visa fördjupad förståelse av det valda forskningsämnet relaterat till ekoteknik och hållbar utveckling
2. Genomföra ett projekt relaterat till pågående forskning vid avdelningen
3. Göra en poster som presenterar projektresultaten på ett vetenskapligt sätt
4. Presentera och försvara postern vid ett öppet seminarium

Innehåll

Kursen omfattar ett projektarbete med anknytning till aktuell forskning vid avdelning Ekoteknik och Hållbart Byggande. Projektarbetet kan genomföras individuellt eller i mindre grupp.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 45 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studenten kommer att genomföra en individuell uppgift som företrädesvis är relevant för forskningsverksamheten vid avdelningen för Ekoteknik och Hållbart Byggande. Ämnet måste godkännas av kursansvarig. Eleverna kommer att tilldelas en projekthandledare utifrån det valda projektet. Handledaren ger kontinuerlig vägledning till studenten under projektets gång.

Examination

Examinationen sker i två delar (i) muntlig examination på den valda litteraturen (ii) en posterpresentation av projektet. Studenten förväntas aktivt delta i diskussioner i samband med de andra studenternas presentationer.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Studenten bör konsultera en handledare eller examinator före individuella val av kurslitteratur. Vald litteratur måste godkännas av examinator.

The student should consult a supervisor or the course examiner before individual choice of course literature. Chosen literature must be approved by course examiner.

Övrig information

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.
Kursen ges på engelska.