Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp

Environmental Engineering MA, Innovation Systems and Diffusion of Technology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MÖ002A
Ämne huvudområde: Miljöteknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Innovationssystem och teknikspridning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2008-01-14
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska förvärva förståelse om hinder och möjligheter för innovationsspridning.

Lärandemål

Efter fullgord kurs förväntas studenten kunna:
- Förklara en process för tekniköverföring.
- Analysera hinder och möjligheter för tekniköverföring.
- Tillämpa innovationssystemkonceptet för att förklara olika faktorer som främjar och hindrar skapande och spridning av innovationer.
- Identifiera mottagarkategorier och attribut som påverkar spridningshastigheten för en innovation.
- Beskriva rollen för förändringsagenter och informationskanaler i innovationsspridningsprocessen.
- Analysera processen för en individs beslutfattande för att välja en innovation och hur sådana beslut kan påverkas.
- Analysera faktorer som påverkar införandet av innovationer i organisationer.

Innehåll

Kursen ger en översikt över konceptet innovationssystem och en grundlig förståelse av teorier för innovationsspridning.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 30 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och /eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Edquist, C., Systems of innovation: Perspectives and Challenges, in Fagerberg, J, Mowery, D.C. and Nelson, R.R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, 2004

Kommentar: pp. 181-208.

Fagerberg, J., Innovation: A guide to the Literature, in Fagerberg, J, Mowery, D.C. and Nelson, R.R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, 2004

Kommentar: pp. 1-27.

Fowler, F. J. Jr., Survey Research Methods, Applied Social Research Methods Series, Vol. 1,, Sage Publications, 2002, 3rd Edition

Rogers, E.M., Diffusion of Innovations, New York, Free Press, 2003

Wilkins, G., Technology Transfer for Renewable Energy: Overcoming Barriers in Developing Countries, London, Earthscan Publications, 2001

Kommentar: Chapter 2 and 4.

Dessutom tillkommer ett antal artiklar som obligatorisk litteratur.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

The course is offered in English.