Kursplan för Miljöteknik GR (A), Grundkurs Miljöteknik 1, 7,5 hp

Environmental Engineering BA (A), Environmental Engineering 1, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MÖ011G
 • Ämne huvudområde: Miljöteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundkurs Miljöteknik 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-03-03
 • Fastställd: 2010-03-31
 • Senast ändrad: 2013-07-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla kunskaper om teknik och tekniska
metoder som bidrar till minskad miljöbelastning och effektivare användning av naturresurser.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för grundläggande miljötekniska begrepp
- kunna redogöra för grundläggande principer för att minimera miljöbelastningar
- översiktligt kunna redogöra för olika system för tillförsel och användning av energi och dess miljöpåverkan
- kunna redogöra för metoder för rening av vatten, samt hur metoderna fungerar

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: Ekosystemgränser, material- och energibalanser, energiresurser, hydrologi och vattenplanering, behandling av vatten- och avloppsvatten.

Kursen består av teoretiska moment och övningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mackenzie L. Davis, Susan J. Masten.
 • Titel: Principles of environmental engineering and science
 • Ort: London
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 0-07-128780-9
 • Kommentar: 704 pp

Referenslitteratur

 • Författare/red: Areskoug, Mats
 • Titel: Miljöfysik : Energi och Klimat
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1999
 • ISBN: 9144011148
 • Kommentar: 254 pp
 • Författare/red: Jerry A. Nathanson, P.E., 4/E Union County College.
 • Titel: Basic Environmental Technology: Water Supply, Waste Management and Pollution Control
 • Förlag: Prentice Hall
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 0-13-093085-7
 • Kommentar: 535 pp
 • Författare/red: P.Aarne Vesilind, J.Jeffrey Peirce, Ruth Weiner (Editor), Robin Matthews (Editor)
 • Titel: Environmental Engineering
 • Förlag: Brooks Cole
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 0534378129
 • Kommentar: 500 pp
 • Författare/red: Paul Weaver, Leo Jansen, Geert Van Grootveld, Geert van Grootveld, Egbert van Spiegel, Philip Vergragt
 • Titel: Sustainable Technology Development,
 • Förlag: Greenleaf Publishing Ltd
 • Upplaga: 2000
 • ISBN: 1874719098
 • Kommentar: 256 p
 • Författare/red: Persson, P. O., Nilsson L.
 • Titel: Kompendium i miljöskydd del 2, Miljöskyddsteknik.
 • Förlag: KTH; Industriellt Miljöskydd
 • Upplaga: Senaste upplagan (1998)
 • ISBN: 91-630-5730-1
 • Kommentar: 248 pp
Dessutom tillkommer ett urval av artiklar och rapporter.