Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp

Environmental Engineering BA (A), Environmental Engineering 1, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MÖ029G
 • Ämne huvudområde: Miljöteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundkurs miljöteknik 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-03-03
 • Fastställd: 2018-05-16
 • Senast ändrad: 2018-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla kunskaper om teknik och tekniska metoder som bidrar till minskad miljöbelastning och effektivare användning av naturresurser.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för grundläggande miljötekniska begrepp.
- redogöra för grundläggande principer för att minimera miljöbelastningar med stöd av miljötekniska tillämpningar.
- redogöra för metoder för behandling och rening av vatten, samt hur metoderna fungerar.
- göra relevanta riskbedömningar av ett ämnes farlighet för människa och miljö.
- redogöra för hanteringsmetoder för fast avfall och farligt avfall.
- förklara problematiken kring joniserande strålning samt hantering av kärnbränsle och kärnavfall.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: ekosystem, hydrologi och vattenplanering, behandling/rening av vatten- och avloppsvatten, avfallshantering (även farligt avfall och kärnavfall) samt joniserande strålning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

T100: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig tentamen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mackenzie L. Davis, Susan J. Masten.
 • Titel: Principles of environmental engineering and science
 • Ort: London
 • Upplaga: 3
 • Förlag: McGraw-Hill, London
 • Kommentar: 848 pp. ISBN: 978-1-259-06047-2

Sidan uppdaterades 2020-06-03