Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp

Environmental Engineering BA (A), Environmental Engineering 2, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MÖ031G
 • Ämne huvudområde: Miljöteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundkurs miljöteknik 2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-07-01
 • Fastställd: 2018-11-05
 • Senast ändrad: 2019-10-14
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla kunskaper om teknik och tekniska metoder som syftar till att minimera hälsorisker och miljöpåverkan samt bidra till en effektivare användning av naturresurser.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för grundläggande miljötekniska begrepp inom förnyelsebar energi, luft- och ljudföroreningar
- förklara och göra beräkningar på energi- och materialflöden
- förklara grundläggande principer för att nå hållbar utveckling med stöd av miljötekniska tillämpningar
- använda meteorologisk kunskap för att analysera förutsättningar för förnyelsebar energi och luftkvalité på regional skala
- redogöra för metoder för rening av luft, samt tillämpa enklare spridningsmodeller
- kunna förklara hur ljudvågor skapas, redogöra för bullerproblematik och känna till grundläggande metoder för bullerreduktion och beräkning av ljudutbredning.

Innehåll

Kursen ger kunskap om: teknik och resurser för utvinning av förnyelsebar energi, förståelse för vilka faktorer som påverkar utbredning och spridning av ljud och luftföroreningar, metoder för att minimera hälsorisker och miljöpåverkan. Kursen innehåller material- och energibalanser, energiresursberäkningar, förnyelsebar energi och dess meteorologiska förutsättningar. Ljudutbredning och bullerhantering. Luftföroreningar och spridningsmodeller.
Kursen består av föreläsningar, projektarbeten och seminarier.

Behörighet

Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1000: Skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig tentamen 4,5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx, och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, genomförs i grupp 3,0 hp
Betyg: Godkänt (G) eller underkänt (U)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Student registered on this version of syllabus has the right to participate in examination, according to the specified examination form, three (3) times within one (1) year from the start of the course. Thereafter, the examination form is in accordance with the latest version of the syllabus.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurserna MÖ012G eller MÖ014G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mackenzie L. Davis, Susan J. Masten.
 • Titel: Principles of environmental engineering and science
 • Upplaga: 3
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Kommentar: 848 pp, ISBN: 978-1-259-06047-2
 • Författare/red: Stephen Peake
 • Titel: Renewable Energy
 • Upplaga: 4
 • Förlag: OUP Oxford
 • Kommentar: 656pp, ISBN:978-0-19-875975-1

Sidan uppdaterades 2020-10-09