Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljöteknik GR (A), Grundkurs Miljöteknik EkoT1, 7,5 hp

Environmental Engineering BA (A), Environmental Engineering EkoT1, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MÖ013G
Ämne huvudområde: Miljöteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Grundkurs Miljöteknik EkoT1
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-03-03
Fastställd: 2012-03-21
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla kunskaper om teknik och tekniska
metoder som bidrar till minskad miljöbelastning och effektivare användning av naturresurser.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för grundläggande miljötekniska begrepp
- kunna redogöra för grundläggande principer för att minimera miljöbelastningar
- översiktligt kunna redogöra för olika system för tillförsel och användning av energi och dess miljöpåverkan
- kunna redogöra för metoder för rening av vatten, samt hur metoderna fungerar

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: Ekosystemgränser, material- och energibalanser, energiresurser, hydrologi och vattenplanering, behandling av vatten- och avloppsvatten.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Kemi A och Matematik C. Eller: Kemi 1, Matematik 3b/3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Mackenzie L. Davis, Susan J. Masten., Principles of environmental engineering and science, London, McGraw-Hill, 2008, 0-07-128780-9

Kommentar: 704 pp