Kursplan

Kursplan för Miljöteknik GR (A), Grundkurs Miljöteknik EkoT2, 7,5 hp

Environmental Engineering BA (A), Environmental Engineering EkoT2, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MÖ014G
 • Ämne huvudområde: Miljöteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundkurs Miljöteknik EkoT2
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-03-03
 • Fastställd: 2012-10-08
 • Senast ändrad: 2013-10-07
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla kunskaper om teknik och tekniska
metoder som bidrar till minskad miljöbelastning och effektivare användning av naturresurser.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för grundläggande miljötekniska begrepp
- kunna redogöra för grundläggande principer för att minimera miljöbelastningar
- översiktligt kunna redogöra för olika trafiksystem, olika fordonstyper och
drivmedel och dess miljöpåverkan
- kunna redogöra för metoder för rening av luft och mark, samt hur
metoderna fungerar
- kunna redogöra för problemen med och hanteringen av fast avfall, buller och
joniserande strålning samt åtgärder för att minska problemen
- kunna redogöra för och förstå relevanta begrepp inom området arbetsmiljö och
översiktligt kunna redogöra för de lagar och avtal som reglerar arbetsmiljön i
Sverige

Innehåll

Kursen ger kunskaper om tekniska metoder och grundläggande principer för
minskad miljöbelastning och resursförbrukning. Metoder för rening, sanering,
avfallshantering och omvandling av restprodukter, samt transportsystem och
deras miljöpåverkan belyses. Kursen ger också kunskaper om arbetsmiljö och dess
reglering.

Kursen består av teoretiska moment och övningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Kemi A och Matematik C. Eller: Kemi 1, Matematik 3b/3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker genom tentamen, gruppuppgifter, laborationer, och/eller
exkursioner.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mackenzie L. Davis, Susan J. Masten.
 • Titel: Principles of environmental engineering and science
 • Ort: London
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 0-07-128780-9
 • Kommentar: 704 pp
 • Författare/red: Osvalder Anna-Lisa m fl
 • Titel: Arbete och teknik på människans villkor
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Prevent
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 978-91-7365-037-3
 • Kommentar: Also available in English with the title "Work and technology on human terms", 2009, ISBN 978-91-7365-058-8
Dessutom tillkommer ett urval av artiklar och rapporter.