Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljöteknik GR (A), Miljödriven innovation, 15 hp

Environmental Engineering BA (A), Environmental Driven Innovation, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MÖ003G
Ämne huvudområde: Miljöteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Miljödriven innovation
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2007-12-07
Senast ändrad: 2013-06-20
Giltig fr.o.m: 2013-09-01

Syfte

Den studerande ska förvärva en bred förståelse för produkt-, innovations- och affärsutveckling samt kunskaper om teknikspridning, miljörelaterade drivkrafter och miljömarknader. Undervisningen är problemorienterad med syfte att studenten ska erhålla teoretiska och praktiska färdigheter i projektgenomförande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
- Ha insikt om innovationsprocessen.
- Ha insikt om hur miljökompetens kan nyttjas i produkt- och affärsutveckling.
- Ha insikt om hela kedjan från råvara, via produktion och affärsutveckling till restprodukt ur såväl miljö- som tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
- Kunna utföra enklare ekonomiska kalkyler och marknadsbedömningar.
- Kunna utföra enklare livscykelanalyser och miljöbelastningsbedömningar.
- Ha förmåga att kunna upprätta en produktutvecklingsplan och en affärsplan.

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om funktionsbehov, miljö som drivkraft, miljömarknader samt idéutveckling, entreprenörskap, affärsstrategisk planering och innovationsprocessen. I kursen ingår även moment av produktionsteknik, marknadsföring samt grundläggande produktions- och investeringskalkylering.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och/eller seminarier. I kursen ingår ett projektarbete som studenten genomför enskilt eller i mindre grupp, under handledning. När kursen genomförs som distanskurs kan också problembaserade gruppstudier förekomma. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination

6 hp, Tentamen
Kunskapsredovisning sker i form av skriftlig tentamen. För godkänt slutbetyg på kursen fordras, förutom godkänd tentamen, att alla obligatoriska moment genomförts och godkänts.

3 hp, Seminarium
Gruppredovisning i form av skriftlig samt muntlig rapportering av projektarbete och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

6 hp, Projekt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bengtsson et al, Affärsplanering, Ekerlids förlag, 2002, 91-89617-11-8

Kommentar: Alternative in English:Starting up - Achieving success with professional business planning; Kubr, Marchesi, Ilar, McKinsey & co, 1998, ISBN 90-9011748-2.

Englund, Kompendium i Miljödriven Innovation, Mitthögskolan, 2003

Graedel, T. E. and B. R. Allenby, Industrial Ecology and Sustainable Engineering, Upper Saddle River, New Jersey, USA, Pearson Education, 2009 or 2010 edition (1st ed.), 9780138140342

Referenslitteratur

Rydh, Lindahl, Tingström, Livscykelanalys, Studentlitteratur, 2003, 91-44-02447-9

Kommentar: Alternative in English: Baumann, Tillman: The Hitchhikers guide to LCA, Studentlitteratur, 2004, ISBN 9789144023649.