Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA), 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA), 7,5 hp

Environmental Engineering BA (B), Life Cycle Assessment (LCA), 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MÖ026G
 • Ämne huvudområde: Miljöteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Livscykelanalys (LCA)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-03-15
 • Fastställd: 2018-05-21
 • Senast ändrad: 2018-05-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-04-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att utveckla förmågan till systemsyn genom att utgå från livscykelanalys som verktyg. Syftet är även att den studerande ska behärska grundläggande vetenskaplig metodik samt erhålla träning i miljöanalys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- tillämpa metoderna samt förklara de grundläggande principerna för materialflödesanalys (Material flow accounting), substansflödesanalys (Material flow analysis / Substance flow analysis) och livscykelanalys (LCA).
- identifiera de för miljön mest betydelsefulla flöden som skapas i samhällets tekniska system med hjälp av ovan nämnda metoder.
- diskutera tillämpningar och begränsningar med LCA.
- sammanställa en LCA-rapport enligt de kriterier och med den terminologi som definieras i ISO14040.

Innehåll

Kursen är upplagd med föreläsningar som bas samt ett LCA-projektarbete. Föreläsningarna omfattar grundläggande principer för LCA med stöd av tillämplig ISO-standard, arbetssätt för en LCA-studie, databasstöd, kritisk granskning av resultat samt koppling till samhällets hållbarhetsmål och resultatanalys utifrån detta.

Behörighet

Miljöteknik GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår ett projektarbete.

Examination

P100: Projektarbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig tentamen, 4.5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Skriftlig rapport och muntlig presentation av projektarbete, 3 hp
Betyg: Godkänd eller Underkänd, G/U

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Baumann H., Tillman A.-M.
 • Titel: Hitch Hiker’s Guide to LCA. An oreintation in life cycle assessment methodology and application
 • Upplaga: 2004 or later version
 • Förlag: Studentlitteratur
Dessutom tillkommer artiklar, rapporter och liknande material som delas ut, görs elektroniskt tillgängligt eller söks av studenterna själva.

Sidan uppdaterades 2020-05-26