Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljöteknik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Environmental Engineering BA (C), Individual Assignment, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MÖ009G
Ämne huvudområde: Miljöteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Självständigt arbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2009-10-26
Senast ändrad: 2014-08-14
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om forskningsprocessen samt vetenskaplig metodik inom det miljötekniska området.
Kursen syftar särskilt till att utveckla och träna förmågan att självständigt hantera ett miljötekniskt arbete från idé till genomförande.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- kunna självständigt formulera ett uppsatsproblem
- utifrån valt problem kunna välja lämplig metod samt formulera avgränsade och rimliga mål för arbetet
- kunna utarbeta en strukturerad projektplan som kan tjäna som styrdokument för projektarbetet
- kunna producera en skriftlig rapport/uppsats inom stipulerad tid samt genomföra en muntlig presentation av arbetet
- kunna genomföra en opposition på annat arbete

Innehåll

Kursen genomförs i form av ett självständigt miljötekniskt arbete. Litteraturstudier och faktainsamling genomförs självständigt. Arbetet skall innehålla moment av egen analys och systematisk problemlösning. Arbetet skall träna studentens förmåga att initiera, planera, organisera, genomföra och ta ansvar för ett projekt i dess helhet.

Behörighet

Miljöteknik GR (B) 30 hp, eller Miljövetenskap GR (B) 15 hp och Miljöteknik GR (B) 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av ett självständigt arbete, vars innehåll, uppläggning och genomförande vid kursstart skall godkännas av kursledningen. Till varje arbete utses en handledare. Rapportskrivning, muntlig redovisning och opposition på annans arbete är obligatoriska moment.

Examination

Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av det egna arbetet samt genomförd opposition. Betyget grundas på den skriftliga rapporten, den muntliga presentation samt den genomförda oppositionen på annat projektarbete. Studenten skall delta vid andra presentationer av projektarbeten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Individuellt val av litteratur i samråd med handledare för arbetet.

Övrig information

Den studerande svarar själv för av projektarbetet föranledda kostnader om ej annat anges.