Utveckling mot ett hållbart samhälle är en stor utmaning. Kunskaper behövs om hur ekologiska, samhälleliga och tekniska system samverkar. Detta ger stimulerande och spännande perspektiv att arbeta med inom ämnet miljövetenskap.

Miljövetenskap handlar om att förstå sambanden mellan hur människan påverkar naturen samtidigt som hon är beroende av den. Frågeställningar kring hållbar utveckling berör oftast många olika områden samtidigt. Systemsyn är därför viktigt för miljövetenskapen liksom förmågan att kunna kommunicera med företrädare för olika verksamheter och kunskapsområden i samhället. Detta innebär att kunskaper om ekosystem och tekniska system integreras med kunskaper om samhällets olika funktioner och möjligheter att navigera mot ett hållbart samhälle.

En hållbar utveckling förutsätter att naturens resurser nyttjas utan att de utarmas eller att den produktiva förmågan äventyras långsiktigt. Men en hållbar utveckling förutsätter också en social och ekonomisk utveckling, att människans hälsa främjas och att fattigdomen bekämpas. Det utan att kommande generationer blir lidande. Miljövetenskap handlar därmed också om att identifiera utvecklingsstrategier inom ramen för ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Genom sin internationella karaktär ger miljövetenskap goda förutsättningar för arbete med olika internationella uppdrag. De flesta av våra kurser ges till stor del på engelska.

Miljövetenskap kan vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen vid Mittuniversitetet.

I Ekoteknik, 180 hp, samt Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp, ingår miljövetenskap som huvudområde, och ämnet ingår även i programmet Ekoingenjör, 180 hp. I Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp, ingår främst kurser inom miljövetenskap och miljöteknik. Programmet vänder sig till såväl utländska som svenska studenter. Kurser i miljövetenskap ges vid Mittuniversitetet Campus Östersund samt på distans. Vid Mittuniversitetet företräds miljövetenskapen av professuren i ekoteknik.

Vidare information om utbildningsutbudet finns på: www.miun.se.

Sidan uppdaterades 2014-08-22