Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap AV, Instrument för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp

Environmental Science MA, Instruments for Sustainable Development in an International Perspective, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX005A
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Instrument för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-12-14
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om förutsättningar - hinder och möjligheter - att operationalisera miljöpolitiska beslut. Kursen syftar till att ge kunskaper huvudsakligen inriktade på moderna miljörättsliga och miljöekonomiska teorier och metoder samt deras utveckling. Studenten ska förvärva en god förmåga att utifrån ett systemperspektiv integrera dessa kunskaper med naturvetenskapliga och tekniska miljöfrågeställningar och lösningar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten
- kunna redogöra för vad som är typiskt för ett antal samhälleliga instrument (mjuka, ekonomiska och rättsliga instrument) samt känna till deras begreppsapparat, tillämpningsområde och begränsningar
- kunna redogöra för problem kopplade till värderingsfrågor
- kunna redogöra för internationellt miljörättsligt arbete
- ha goda insikter i problem kopplade till att genomföra politiska miljömål

Innehåll

Kursen behandlar ingående komplexiteten i att operationalisera miljöpolitiska beslut. Kursen fokuserar särskilt på moderna miljörättsliga och miljöekonomiska teorier och metoder/instrument såsom, miljörättsliga principer, miljölagstiftning, miljöavgifter, miljöskatter, subventioner, frivilliga överenskommelser, certifikat, etc. Kursen ger dessa kunskaper i ett internationellt perspektiv. Den ger vidare en inblick i miljöplaneringsliknande aktiviteter utomlands.
Kursen har följande moment:
1. föreläsningar med teorianknytning - 5 hp
2. övningar - 2,5 hp

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 30 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier exkursioner och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Compendium: Instruments for sustainable development

Kommentar: Selected articles - available at course start.

Övrig information

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.
De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursioner.

Kursen ges på engelska.
Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt Högskoleförordningen och Mittuniversitetets antagningsordning.