Kursplan

Kursplan för Miljövetenskap AV, Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp

Environmental Science MA, Methodology from a Systems Perspective, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX003A
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Metodik ur systemperspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2007-08-13
 • Senast ändrad: 2013-07-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om ett antal centrala metodverktyg inom ekoteknik och miljövetenskap.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för metodernas begreppsapparat
- redogöra för det som karaktäriserar de olika metodena
- redogöra för metodernas användbarhet, begränsningar och tillämpningsområden.
- tillämpa LCA- metoden, EIA-redskapet och scenarieteknik

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapliga metoder tillämpliga inom områdena ekoteknik och miljövetenskap. Metoder som behandlas är bl.a energisystemanalys, livscykelanalys, riskanalys och scenarioteknik samt miljökonsekvensbeskrivningar.

Kursen har följande moment
1. föreläsningar med teorianknytning - 5 hp
2. övningar - 2,5 hp

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller motsvarande, med minst 30 hp miljövetenskap/miljöteknik.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och /eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Compendium in environmental systems methodology
 • Författare/red: Baumann, Henrikke; Tillman, Anne-Marie
 • Titel: The hitchhiker's guide to LCA : an orientation in life cycle assessment methodology and application
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2004
 • ISBN: 91-44-02364-2
 • Författare/red: Schwartz, Peter
 • Titel: Art of the long view - planning for the future in an uncertain world
 • Förlag: John Wiley and Sons Ltd
 • Upplaga: 1998
 • ISBN: 0471977853
Selected articles - available at course start.
Övrig information
Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.

Kursen ges på engelska.
Kursen är en breddkurs och ger därmed inte behörighet till nästa nivå i ämnet.