Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Environmental Science MA, Individual Assignment, 30 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX001A
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Självständigt arbete
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A2E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för masterexamen.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-28
Fastställd: 2007-08-30
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva:
- fördjupad inblick i vetenskaplig metodik
- fördjupade kunskaper inom det valda ämnesområdet
- insikt i miljövetenskaplig forskning

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten
- självständigt formulera ett uppsatsproblem
- kunna välja en relevant teori och metodik för att lösa uppsatt problem och göra en egen undersökning utifrån den valda metodiken
- kunna skriva en vetenskaplig rapport
- muntligt kunna presentera sitt arbete
- opponera på andras skriftliga arbeten

Innehåll

Kursen omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete. Centralt är självständigt litteraturstudium och faktainsamling liksom den vetenskapliga hanteringen av materialet. I arbetet ingår moment med egen analys och systematisk problemlösning, som relateras till närliggande forskning.

Kursen har följande moment
1. Författande av en uppsats
2. Muntlig presentation
3. Genomförande av opposition

Behörighet

Avlagd akademisk examen om minst 180 hp. Därutöver fordras kurser om 90 hp varav minst 30 hp på avancerad nivå i miljövetenskap, samt max 30 hp får utgöras av kurser på grundläggande nivå.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
- TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
- IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Före godkännande och registrering av projektet och för att få en handledare utsedd måste alltid examinator kontaktas. Examensarbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp om högst två studenter. Handledaren svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under arbetets gång. Om arbetet utförs utanför institutionen kan en medhandledare utses.

Examination

Betyget grundas på rapporten, den muntliga presentationen samt genomförd opposition på annat självständigt arbete. Studenten skall aktivt deltaga vid andra presentationer av självständiga arbeten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Individuellt val av litteratur i samråd med handledare.