Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (A), Guidning i kultur- och naturlandskap, 15 hp

Environmental Science BA (A), Guiding in Cultural and Natural Landscape, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX016G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Guidning i kultur- och naturlandskap
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2010-05-25
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten genom studier i fält av kultur- och naturmiljöer skall få kunskaper som kan nyttjas i kultur- och naturguidningar. Kursen syftar också till att studenten skall kunna arbeta i utveckling och genomförande av arrangemang och verksamheter inom exempelvis turismnäringen med kultur- och naturmiljön som resurs.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- i fält kunna artbestämma ur miljösynpunkt viktiga arter och komponenter
- ur ett helhetsperspektiv översiktligt kunna redogöra för hur kultur- och naturlandskapet vuxit fram.
- kunna omsätta kunskaperna om kultur- och naturmiljön i kultur- och naturvägledningar.
- kunna göra bedömningar av hur kultur- och naturmiljöer kan nyttjas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Innehåll

Naturmiljön: Kursen ger kunskaper om botanik och faunistik och hur olika arter kan användas för att förklara naturmiljön. I kursen betonas artkunskap som kan nyttjas för att göra naturvägledningar och guidningar på ett miljömässigt hållbart sätt. Studenten ges även kunskap i grundläggande geologi och hur geologin kan kopplas till naturlandskapet och kulturlandskapet. Studenten får i fält kunskap om olika naturtyper och deras sårbarhet.

Kulturmiljön: Studenten ges kunskaper i att i fält identifiera kulturmiljöer och objekt. Kunskaper i hur människan kan knytas till landskapet betonas särskilt. Studenten ges såväl praktiska som teoretiska kunskaper i hur kulturmiljöer kan nyttjas på ett hållbart sätt ur ett turistiskt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, fältarbete och exkursioner. Fältarbete och exkursioner är obligatoriska.
Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, som redovisas under de tre första veckorna av kurse.
De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursionerna.

Examination

Examination sker i form av gruppredovisningar, muntliga eller skriftliga prov, guidningar och skriftliga rapporter.

En obligatorisk uppgift ligger i början av kursen inom tre veckor från kursstart. Uppgiften ger Godkänd eller Underkänd (G/U) men är inte poänggivande.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Fredén C. (Red), Berg och jord, SNA, 2009, 91-87760-56-8

Gustafsson L. och Ahlén, I (Red), Växter och djur, SNA, 1996, 91-87760-35-5

Johansson T., Hjältén, J., de Jong, J. &, Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer – funktionella metoder för att bevara och bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet., Solna, Världsnaturfonden WWF, 2009, 978-91-89272 -17-0

Kommentar: finns att ladda ner som pdf fil

Selinge K. G. (Red), Kulturminnen och kulturmiljövård, SNA, 1994, 91-87760-25-8

Westman, A. & H. Tunón, Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid, Uppsala, Centrum för biologisk mångfald, CBM:s skriftserie nr 26. 2009, 978-91-89232-32-7

von Stedingk H., Biologisk mångfald på myrar och dikad torvmark, Torvforsk, Energimyndigheten & Centrum för biologisk mångfald

Kommentar: finns att ladda ner som pdf fil

Referenslitteratur

Emanuelsson U. och Johansson B., Europeiska kulturlandskap: Hur människan format Europas natur, Forskningsrådet Formas, 2009, 91-54059-77-1

Litteraturen kompletteras med artiklar. Litteraturlistan kompletteras också med bestämningslitteratur för kärlväxter, fåglar och däggdjur (en lista på rekommenderad bestämningslitteratur finns tillgänglig innan kursstart).

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre gjort den obligatoriska uppgiften som ligger i början av kursen kommer att förlora sin plats då vi kommer att registrera ett "tidigt avbrott".