Kursplan för Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa, 15 hp

Environmental Science BA (A), Environment and Mankind, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX001G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Miljö och människa
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-28
 • Fastställd: 2007-05-22
 • Senast ändrad: 2013-10-07
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter inom miljövetenskapliga begrepp och perspektiv. Undervisningen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper och insikter om samhällets användning av naturresurser ur ett hållbarhetsperspektiv, samt förvärva färdigheter i systemanalytisk metodik. Syftet är även att den studerande skall behärska grundläggande vetenskaplig metodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för grundläggande miljövetenskapliga begrepp och hållbarhetsperspektiv
- översiktligt redogöra för metoder och styrmedel för att uppnå miljöpolitiska mål
- översiktligt beskriva metoder för miljökemisk analys och miljöövervakning
- redogöra för olika viktiga samhällssektorers (areella näringar, bebyggelse, energi, industri och transporter) miljöpåverkan samt förutsättningar för dessa att bidra till en hållbar utveckling
- visa systemförståelse inom miljövetenskaplig tillämpning.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till det miljövetenskapliga fältet genom tematiska studier inom exempelvis areella näringar (jordbruk, skogsbruk, vattenbruk), bebyggelse, energi, industri och transporter. I kursen behandlas hållbarhetskonflikter kopplat till mänskliga behov, den gemensamma resursbasen och människans nyttjande av naturresurser.

Kursen innehåller praktiska moment omfattande 5 hp och teoretiska moment 10 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Kemi A och Matematik C. Eller: Kemi 1, Matematik 3b/3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, exkursioner och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bernes C. och Lundgren L.J.
 • Titel: Bruk och missbruk av naturens resurser
 • Förlag: Naturvårdsverket
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 978-91-620-1274-8
 • Kommentar: 304 pp. Finns även på engelska.
 • Författare/red: Kaufmann R, Cleveland CJ
 • Titel: Environmental Science
 • Ort: London
 • Förlag: McGraw Hill Higher Education
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 9780071101967

Referenslitteratur

 • Titel: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900
 • Förlag: Sveriges Nationalatlas
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-87760-59-4
 • Kommentar: 232 pp. (Also available in English: Agriculture and Forestry in Sweden since year 1900. ISBN: 978-91-87760-61-7)
 • Författare/red: Bernes C
 • Titel: Organiska miljögifter: Ett svenskt perspektiv på ett internationellt problem
 • Förlag: Naturvårdsverket
 • Upplaga: 1998
 • ISBN: 91-620-1188-X
 • Kommentar: 152 pp. Finns även på engelska.
 • Författare/red: Manahan SE
 • Titel: Environmental Chemistry
 • Förlag: CRC Press
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 1-56670-633-5
 • Kommentar: 783 pp.
Artiklar och kompendier kan tillkomma.
Övrig information
De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursioner.
Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt Högskoleförordningen och Mitthögskolans antagningsordning.