Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa EkoE, 15 hp

Environmental Science BA (A), Environment and Mankind EkoE, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX022G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Miljö och människa EkoE
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2012-05-28
Fastställd: 2012-06-20
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter inom miljövetenskapliga begrepp och perspektiv. Undervisningen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper och insikter om samhällets användning av naturresurser ur ett hållbarhetsperspektiv, samt förvärva färdigheter i systemanalytisk metodik. Syftet är även att den studerande skall behärska grundläggande vetenskaplig metodik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för grundläggande miljövetenskapliga begrepp och hållbarhetsperspektiv
- kunna översiktligt redogöra för metoder och styrmedel för att uppnå miljöpolitiska mål
- kunna översiktligt beskriva metoder för miljökemisk analys och miljöövervakning
- kunna redogöra för olika viktiga samhällssektorers (areella näringar, bebyggelse, energi, industri och transporter) miljöpåverkan samt förutsättningar för dessa att bidra till en hållbar utveckling
- visa systemförståelse inom miljövetenskaplig tillämpning.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till det miljövetenskapliga fältet genom tematiska studier inom exempelvis areella näringar (jordbruk, skogsbruk, vattenbruk), bebyggelse, energi, industri och transporter. I kursen behandlas hållbarhetskonflikter kopplat till mänskliga behov, den gemensamma resursbasen och människans nyttjande av naturresurser.

Kursen innehåller praktiska moment omfattande 5 hp och teoretiska moment 10 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, exkursioner och olika former av övningar. Datortillämpningar kan förekomma. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bernes C. och Lundgren L.J., Bruk och missbruk av naturens resurser, Naturvårdsverket, 2009, 978-91-620-1274-8

Kommentar: 304 pp. Finns även på engelska.

Kaufmann R, Cleveland CJ, Environmental Science, London, McGraw Hill Higher Education, 2007, 9780071101967

Referenslitteratur

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900, Sveriges Nationalatlas, 2011, 978-91-87760-59-4

Kommentar: 232 pp. (Also available in English: Agriculture and Forestry in Sweden since year 1900. ISBN: 978-91-87760-61-7)

Bernes C, Organiska miljögifter: Ett svenskt perspektiv på ett internationellt problem, Naturvårdsverket, 1998, 91-620-1188-X

Kommentar: 152 pp. Finns även på engelska.

Artiklar och kompendier kan tillkomma.

Övrig information

De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursioner.